H/F Prøvestenen

Referat 2022

Referat fra Generalforsamlingen 2022

Referat fra

NF Prøvestenens Generalforsamling

Søndag den 27. marts 2022 kl. 11-14

I Christianshavns Beboerhus

Stemmeberettigede fremmødte: 40

1* Valg af dirigent

Poul Storm blev valgt, og konstaterede at indkaldelsen var sket rettidigt, den 24.2.2022

*2 Valg af referent

Michael, 5NB, blev valgt

3* Valg af stemmetællere

Lisa 120 N, Gerda 118 N, Michael 15 N blev valgt

4* Bestyrelsens Beretning v/Stig Bundgaard

Efter ét minuts stilhed læste kassereren bestyrelsens beretning for perioden fra september 2021:

Inden vi går i gang med beretningen, vil jeg bede de tilstedeværende om at rejse sig og holde et minuts stilhed for de medlemmer der er bortgået siden sidste generalforsamling, og samtidigt mindes tidligere bortgåede medlemmer.

Denne generalforsamling er lidt atypisk, da vi holder generalforsamling så kort tid efter den forrige og fordi den stort set dækker over den del af året hvor havesæsonen var afsluttet, derfor bliver beretningen heller ikke så lang denne gang.

Da vi holdt generalforsamling 18. September måned sidste år, var hele bestyrelsen kun fungerende, da alle valg af bestyrelsesmedlemmer var udløbet, haveforeningen fik i september igen en valgt bestyrelse og med denne generalforsamling, bliver der igen bragt orden i rækkefølgene af hvem der er på valg.

Når en bestyrelse skifter medlemmer, vil der naturligt nok også komme nye måder at tingene sker på og det er nok et gode, ellers vil tingene stå i stampe, det er også sket efter sidste valg, den der nok mest har mærket et større arbejdspres, er haveforeningens nye kasserer bjørn, der har været mange ting at skulle lære, men heldigvis har den afgåede kasserer rie flere gange stille sig velvilligt til rådighed, og det skal hun have en meget stor tak for.

I vintersæsonen har bestyrelsen brugt en del kræfter på at få styr på det nye fælleshus, som flere der allerede har været inde og kigge i det, så er der nu opsat helt nyt køkken, der er stort køl/frys, der er mickrobølgeovn og elkedler, der er kommet møbler så man kan sidde og hygge eller holde fest i huset, der er kommer porcelain og bestik og sidst er der kommet elektrisk lås på døren, så nu kan vi endelig tage huset i brug, dog med respekt for alt det arbejde der er lagt i huset,  bl.a. vores alle sammen kasper har virkelig lagt et stort stykke arbejde i det, jo for resten, så er der også lagt vand ind i huset og der er etableret afløb.

Der er også givet grønt lys på at få etableret den ønskede terrasse rundt om fælleshuset, som alle andre glæder bestyrelsen sig også til at se det arbejde lavet.

Ved sidste generalforsamling blevet der lovet at festteltet ville blive udvidet, desværre er der kommet ny ledelse i firmaet o.b. wiik hvor vi købte teltet, de er desværre ophørt med at sælge festtelte og det bremser jo unægtelig ønsket om at udvide teltet. Det er dog lykkedes at finde et forma i jylland, som også forhandler festtelte af ca. Samme type og kvalitet, dem er vi nødt til at tale med og finde ud af om deres type telt kan fungere med det telt vi har i forvejen.

Københavns kommune er i fuld gang med arbejdet om lovliggørelsen af kolonihaverne og med brandsikringen, de tager det haveforening for haveforening, så det er kun et spørgsmål om hvornår de når til dag- og nyttehaverne, noget vi dog kan se allerede, er ved at ske, er københavns kommunes ønske om at stoppe overnatningerne i dag- og nyttehaverne og det er blevet meldt ud, at tages man i at ovarnatte i en haveforening uden overnatning, så kan/vil man opsige vedkommende efter 3. Gang man bliver taget i det, det har den underlige konsekvens, at der vil ske en opsigelse af haven og så skal havelejeren enten sælge sit hus eller bortfjerne det.

En praktisk oplysning er, at hvor man tidligere kunne henvende sig til kolonihaveforbundet med et juridisk spørgsmål, så er det i dag ændret til, at man i dag skal rette henvendelse med problemet til kredskontoret, så bringer kredskontoret sagen videre til juridisk afdeling

Med udgangen af sidste havesæson lukkede vores samarbejdspartner kongelundens slamsuger service deres firma, hvilket vi er ret kede af, bestyrelsen leder derfor med lys og lygte efter et nyt firma til at tømme vores septiktank og det er åbenbart ikke så let som det virker, der har været rettet henvendelse til flere forskellige og især de store firmaer er ikke interesseret i haveforeningerne og det af flere grunde, dels hører vores septiktanke til i småtingsafdelingen, men samtidigt kan der ikke komme store tre akslede slamsugere ind på bl.a. vores område og de små slamsugere har ikke en kapasitet stor nok til at tømme vores tank, så de skal køre to gange, hvilket også giver dobbelt pris.

Bestyrelsen havde regnet med god tid til at finde en afløser til at tømme vores septiktank, men selv om tanken blev tømt ved havesæsonens afslutning, må vi konstatere, at tanken her ved den nye sæsonstart allerede er fyldt helt op.

Der er sket en del byggeri i haveforeningen og nogle af byggerierne er sket uden byggetilladelse, derfor vil bestyrelsen gennemgå haveforeningen og rette henvendelse til de havemedlemmer der skal se at få bragt deres ansøgninger i orden, dette sker ud fra devisen om at hvis bestyrelsen ikke reagerer på byggeri uden byggetilladelse, så er det stiltiende accept og alle er jo jf. Deres egen kontrakt forpligtet til at sørge for at følge de af kommunen og vores udlejer angivne regler.

Der vil også blive rettet henvendelse til havemedlemmer der tydeligvis ikke selv benytter deres haver, det er jo ikke tilladt at videregive brugsretten til haverne, men der er også haver der tydeligvis ikke bliver benyttet, dem vil bestyrelsen gerne i dialog med.

Kommentarer til beretningen:

Hans, 19N havde kommentarer, der faldt uden for beretningen.

Beretningen blev godkendt

5* Årsregnskab med revisorberetning v/Bjørn W. Knudsen

Et par bilag har været lidt forsinkede, men da kassereren er ny på posten, er det noget, der bliver bedre fremover.

Rie, 52 N(foreningens forrige kasserer), forklarede regnskabet.

Spørgsmål fra salen:

Hans, 19N: Hvad dækker posten ”foreningsarbejde”?

Bjørn: Nedtagelse af det gamle fælleshus er en del af det.

Regnskabet blev godkendt

6* Budget v/Bjørn W.  Knudsen

Forklaring vedr. fordyrede posteringer: Indkøb af nye computere til bestyrelsen, lovpligtig bankforsikring og kommende stigende el- og renovationspriser.

Spørgsmål fra salen:

Lisa, 120N: Hvorfor stiger jordpriserne?

Stig: Det er Københavns Kommune, der bestemmer prisen, og den er ikke steget i mange år.

Bjørn: Der bliver en stigning i rengøringsudgifter, og bestyrelsen påtænker at spørge Niller om han også vil overtage rengøringen af det nye fælleshus. Tak for tålmodigheden i forbindelse med åbningen af det nye fælleshus den 1. 5., men det har været vigtigt, at alle skulle have mulighed for at være med fra starten.

Spørgsmål:

Hans, 19N: De 71.000,- kr på budgettet, for revision, hvem får dem?

Stig: Kolonihaveforbundet står for det administrative. Det var et krav fra deres side, da at vi i sin tid underlagde os deres administrative afdeling, da de hjalp os igennem krisen efter den tidligere formand. Det er det vi betaler de 71.000,- kr. for.

Gert, 56 N: Vandafgiften på 5.000, er det mod forventning om at vi får tilbagebetaling fra kommunen?

Stig: Det er vandforbruget vi betaler for. Spillevandafgiften får vi retur, eftersom vi ikke udleder spillevand, og slet ikke har kloakering.

Hans, 19 N, menter ikke at budget kunne godkendes.

Budgettet blev vedtaget ved håndsoprækning.

7* Valg af formand

Christian ”Stig” Bundgaard afgår efter tur, Stig modtager genvalg, vælges for 2 år

Stig blev enstemmigt genvalgt for 2 år

8* Valg af bestyrelsesmedlemmer

Michael Svennevig, 5 NB, afgår efter tur, Michael modtager genvalg, vælges for 2 år.

Erik Krabbe Andersen. 109 N, afgår efter tur, Erik modtager genvalg, vælges for 2 år.

Begge blev enstemmigt genvalgt for 2 år

9* Valg af suppleanter.

Jerry Besa, 105 N, afgår efter tur, Jerry modtager genvalg, vælges for 1 år

Anne Gøtterup, 2 NB, afgår efter tur, Jerry modtager genvalg, vælges for 1 år

Begge blev enstemmigt genvalgt for 1 år

10*Valg af revisorer.

Revisor Elsa, 96 N, afgår efter tur. Elsa modtager genvalg for 1 år

Revisor Gerda, 118 N, afgår efter tur. Elsa modtager genvalg for 1 år

Formand: Da vi ikke har fået nogen fuldmagt fra Elsa er vi nødt til at bede om at få en ny til at stille op som revisor

Rie, 52 N,  stillede op og blev valgt ind sammen med Gerda for 1 år

11* Valg af vurderingsudvalg

Kasper, 2 NB, afgår efter tur, Kasper modtager genvalg for 1 år

Jerry, 105 N, afgår efter tur, Jerry modtager genvalg, vælges for 1 år

Allanbo, 4 S, afgår efter tur, Allan modtager genvalg, vælges for 1 år

Alle tre blev genvalgt for 1 år

Lise, 43S: Det virker som om det går rigtig godt for bestyrelsen, og jeg er bare så glad for at I fortsætter.

PAUSE

Stig: Husk at udfylde og aflevere den uddelte medlemsadresseliste, eftersom Post Danmark overvejer at droppe brevene. Vi udlåner gerne bestyrelsescomputeren, som man kan bruge i kontortiden.

Kommentar fra salen: Brug af computere er gratis på alle biblioteker.

12* Fællesarbejde den 18.6.

Vi skal have lagt fliser i teltet. Dem, der har mod på det, skal endelig ikke holde sig tilbage.

Vedr. udbedring af huller i vejbelægningen på Kardinalgangen

Iflg. Kontrakten med kommunen er det vores udlejer, der skal betale for vedligeholdelsen, det burde også gælde trimningen af buske og træer langs vejen, så nu forsøger vi at få vores penge tilbage. Vedligeholdelsen indebærer også trimningen af buske og træer ud til vejen. Bevoksningen på skråningen ned mod vejen må kun trimmes skånsomt.

Vi skal have fjernet den udrangerede tuk-tuk og bådvraget m.m.

Lise, 120N: Hvem skal betale for det?

Stig: Køretøjer med nummerplader kan selv køres væk.

Det bliver snart lagt du på hjemmesiden, FB og i de nye opslagstavler, hvem der denne gang står for tur.

Vi giver morgenmad og frokosten i bytte for arbejdsindsatsen.

13* Festudvalg

Festudvalget aflægger beretning for sæson 2021

Bjørn: Jeg har modtaget regnskab, da Willy ikke selv er til stede.

Christian, 30 N: Der ligger en skriftlig beretning på FB, hvorefter Bjørn læste den op.

Festudvalgets beretning (Se Facebook).

Willy, 124 N, vil indkalde snart (måske i påskeferien), så teltet kan rejses.

Stig: Der blev lagt ud på FB om en servicevogn til 75.000,- kr., hvor vi sidste år bad om at få et budget, men ikke har fået noget. Vi fik også ønsket om at få en grund til brug for det, men vi må ikke nedlægge haver. Så længe vi ikke har strøm på festpladsen er der fx en aflåselig trailer fra Brædestrup - en lukket kasse til 25.000,- kr., men der er stadigvæk ikke strøm i. Når vi går lavet strøm op til teltet, skal det laves på en måde så der ikke bare ligger en masse ledninger hulter til bulter. Fx kunne man have elmålere, så andre ikke kan bruge af strømmen. Måske kunne det være en måde at gøre det? Vi må ikke bygge på festpladsen. Der skal virkelig tænkes gode tanker, for at det kan lade sig gøre. Helst ikke via Facebook.

Rie læste et nyt opslag højt fra FB, hvor det fremgik at Jammu, 18S, Marianne, 29 N, Pernille, 102 N, og Willy, 124 N, trækker sig fra udvalget.

Michael, 15N: En lille container placeret uden for teltet kunne være en løsning.

Stig: Det må vi ikke.

Lise, 43S: Kunne vi måske begynde at tænke i solceller?

Kasper, 2 NB: Køleskabe skal bruge rigtig meget strøm – og mere end solceller kan give.

Lise, 120N: Kunne man ikke bare bruge faciliteterne vi har i forvejen, og så bare transportere det op til festteltet?

Stig: Det nuværende festudvalg fik et lille hus, men det er ikke blevet holdt ved lige, så det ser ikke længere så godt ud. Fx skal vi i dialog med to beboere, Marianne og de nye på grunden overfor, for hvad siger de i givet fald til at der kom en container til at stå på stykket imellem dem? Vi skal nøje overveje, hvad der er af muligheder.

Lise, 120 N: Bliver der virkelig drukket så meget, at der er brug for en HEL container?

Rosa, 30N: Det er ikke så meget opbevaringen, som det er at få fragtet øllerne frem og tilbage. Samt maden.

Bjørn: Uden at det skal virke aldersdiskriminerende, så er 2/3-del af festudvalget bestående af pensionister, men jeg bistår gerne med at køre drikkelsen fra skuret og op til teltet.

Rosa, 30 N: Jeg forbliver også gerne i festudvalget!

Rie, 52 N: Lad de nye i festudvalget selv finde ud af, hvad de vil og hvordan de kan det. Hvis det fremtidige festudvalg også får en god kontakt med bestyrelsen, så er alting lettere. Samarbejde er godt!

Stig: Det er irriterende at skulle læse om forslag på FB, for hvorfor kommer ingen til bestyrelsen?

Bjørn: Bestyrelsen arbejder på en skitse til et budget, så man kan bruge, når man skriver en ansøgning. Det vil blive lagt ud på hjemmesiden, så det kan lette arbejdet og gøre det nemmere.

Bjørn: Alt under 10.000 kan tages ind over driften

Rie, 52 N: Jeg foreslår at Bjørn indkalder det nye festudvalg

Hans, 19 N: Værkstedet bliver kun brugt af 6-7 stykker, kan det ikke bruges til opbevaringen?

Irma, 64 N: Kan de, der holder fest ikke bare selv tage deres alkohol med? Det gør alle de unge.

Valg af nyt festudvalg:

Rosa, 30 N, Bjørn, 72 N og Malou, 18 N.  

Stig: Alle skal endelig melde sig til festudvalget – også efter generalforsamlingen!

Rosa, 30 N: Vil gerne undersøge om der skulle være andre og nye medlemmer, der kunne have lyst til at træde ind i festudvalget.

14* Indkomne forslag

Der er indkommet 6 forslag fra Hans, 19 N:

1)    Udeblivelse fra Fællesarbejde skal koste 300,- kr.

Lene, 93N: Man skal ikke straffes på pengepungen, hvis man ikke kan.

Stig: Der kom 17 sidst. Mest kvinder, stærke kvinder, der var masser.

Michael, 5NB: Kan ikke genkende Hans billede af det. Der kommer en masse, hver gang vi har fællesarbejde. Nogle gange har vi ikke engang haveredskaber nok til alle.

Susanne, 66 N: Kan der ikke være flere forskellige datoer at vælge imellem?

Sidsel, 56 N: Kan man få en anden dato, hvis man ikke kan på den givne dato?

Hans, 19N: Jeg synes, at alle haver skal være med, hvert år.

Erik, 109N: Når vi indfører regler, skal de administreres. Jeg synes hellere, at vi helt skal lade være.

Rie, 52N: Da vi er 200 haver, indkalder vi 50 ad gangen, så det giver én gangs arbejde hvert anden år for alle.

Afstemning ved håndsoprækning:

Èn for, resten imod. Forslaget faldt

2)    Det bør koste 50,- kr. at have en stand til loppemarkedet.

Rie, 52N: for tre år siden fandt vi ud af, at det ikke var besværet værd.

Lilian. 133N: Kan vi overhovedet indkræve noget, når det er på et fællesområde, der ikke tilhører os, når det er et offentligt område?

Afstemning ved håndsoprækning:

Én for. Resten imod. Forslaget faldt

3)    Vedr. cykelparkering i havegangene.

Stig: Det er ikke forbudt at køre rundt og stille sin anhænger, så tag en snak med vedkommende om det.

Lotte, 20 N. Hvis det fylder meget, så tag det ind.

Lise, 120 N: Skal cykler ikke være inde hos os selv?

Stig: Det er den gængse opfattelse, men der er ingen regler, men at man kan flytte sine ting, hvis der kommer nogen.

Lisa, 120N: Man må ikke parkere på stierne og på græsplænen, vel?

Stig: Nej!

Ann 45S: Folk er ikke så villige til at flytte en Christiania-cykel, men kan man ikke lave en kraftig henstilling til folk om at de skal flytte cyklerne?

Afstemning ved håndsoprækning:

2 stemte for. Resten imod. Forlaget faldt

4) grus på bilparkeringen: Det er et stort pløre

Stig: Vi skal søge om tilladelse hos kommunen for at fjerne den forurenede jord, og det koster. Hvem skal opbevare den og hvor længe?

Afstemningen gjaldt om bestyrelsen skal arbejde hen imod at finde en løsning på det?

Afstemning ved håndsoprækning:

5 stemte for.  Resten stemte imod. Forslaget faldt

5)skilt op om at hunde skal holdes i snor

Stig: Skiltene er allerede på vej!

6) videoovervågning ved kontoret?

Stig: Kontoret og fælleshuset vil være en god ide, så vi kan se, hvem der lægger cykler op i containeren

Ann Sofie, 72N: GDPR-lovgivningen er meget omfattende, så det er slet ikke så enkelt. Vi skal sørge for at få juridisk vejledning forud for det.

Irma, 64N: Vi har fået stjålet en mountainbike i haven. Vi har ingen forsikring på det, vel?

Stig: Vi har ikke lov at gøre det på offentlig område.  Stien mellem nord og syn samt i midtergangen er offentlige områder. I så fald skal der sættes et skilt op om at vi overvåger. Hans må gerne sætte et kamera, der peger ned på, hvad der er inde på hans egen grund. Det er meget omstændeligt og meget dyrt, hvis man ikke overholder alle gældende regler.

Skal vi arbejde hen imod en indvendig overvågning?

Afstemning ved håndsoprækning:

1 stemte for. Resten stemte imod. Forslaget faldt

15* Orientering fra Michael Svennevig, om den afholdte Festival

Næste festival er lørdag den 6. 8., hvor bl.a. Jytte Abildstrøm er med igjen. Men måneden inden, lørdag den 16.7. har vi Musikfesten igen, hvor vi har hyret Christian, der sørgede for den flotte lyd sidste år. Måneden inden lørdag den 4.6. holder vi igen loppemarked, hvor vi inviterer de omkringliggende haveforeninger med. Men allerførst gælder det vores standerhejsning den 1. 5., hvor vi fejrer indvielsen af vores nye fælleshus. På fredag den 1.4. er sidste frist for indsendelse af fotos til konkurrencen DE BEDSTE HAVEFOTOS, der resulterer i 3 billedtavler, der skal udsmykke væggene i det nye fælleshus.

Andre planer på tegnebrættet er, at lave musik & bål-aftner omkring Sønderbros bålsted i deres nye Frugthave. Men også at fortsætte vores spiseklub ”Prøven”, efterfulgt af filmaftner i teltet med vores nyindkøbte projektor. Så der er meget at glæde sig til.

16* Eventuelt

Bettina 63S: Et selvplantet træ skygger, kan vi fjerne det?

Ruth: Det står i min have. Det behøver ikke blive fældet helt, men det skal beskæres.

Bettina, 53 S: Vi stemte blank mht. gebyr for i forbindelse med fællesarbejdet. Men ville der i stedet være noget andet vi kan gøre, hvis vi ikke kan være med dén dato?

Bjørn: Det er da dejligt, hvis man giver bestyrelsen besked om at man ikke kan være med.

Stig: Hvis man ikke kan komme, så har man måske et bud på noget andet man kan lave i stedet.

Bjørn: Vedr. ulovlig tilkobling på vandledningerne. Der er flere, der har fjernet deres tilkoblinger siden sidste GF, så vi er allerede kommet et stykke med det.

Hans, 19 N: Der er stadig mange, der har koblet sig på.

Stig: Det er dig, der har fremsat forslaget, så giv os et bud på, hvem det er, der stadig forbryder sig mod det. Men hvor meget skal bestyrelsen lege politi? Vi skal ikke gå i for små sko, men der sker faktisk det, at vi belaster vores rørledninger, så trykker falder betydeligt, når mange tilslutter sig ulovligt, for så er de ikke tryk nok på vandet.

Da der ikke var mere under Eventuelt, takkede dirigenter for god ro og orden. Klokken var i mellemtiden blevet 13.40 og de tilstedeværende blev bedt om at hjælpe med at stable stolene i lokalet, inden vi skulle være ude kl. 14.00.

Formand: Christian Stig Bundgaard

Referent: Michael Svennevig

Dirigent: Poul Storm

27. september 2022.

 (Se underskrifterne på det indsatte foto øverst på siden)