H/F Prøvestenen

Standardside

H/F PRØVESTENEN.

(sæson 2012)

H/F har fået ny adresse og matr. nr.:

H/F Prøvestenen

Amager Fælled

Artillerivej 174

2300 København S

Matr. nr. 188 Eksercer Pladsen København

På ”den blå Lejekontrakt”, der hidtil er udskrevet er påført gl. adr/matr. nr. Dette vil ikke blive ændret, men fremadrettet vil den ny adr/matr. nr. blive anvendt.

Det skal i den forbindelse nævnes, at alt for mange endnu ikke i den forløbne sæson har fået underskrevet og udleveret kontrakten. Få venligst dette bragt i orden i den ny sæson i kontortiden.

På kongressen i sept 2012 blev det, omkring ”den blå lejekontrakt”, vedtaget, at den max må indeholde 2 navne, og at lejer ud over ved død også kan overdrage lejemålet i levende live til slægtninge i lige linie, d.v.s til forældre, børn, børnebørn og oldebørn. De skal dog stadig være over 18 år, og de skal godkendes af bestyrelsen.

Der blev ligeledes vedtaget et sæt standardvedtægter for kolonihaver/daghaver. Dette har vi afventet, så nu vil vi tilrette vore vedtægter og ordensregler herefter og efter forholdene i vort ny område.

II

Kontortiden har i mange år været søndage fra kl 1000 til kl 1230. Bortset fra de søndage, hvor der lejes haver ud, er besøget gennemsnitligt fra 0 til 2 medlemmer. Til gengæld har vi på alle andre tidspunkter haft besøg omkring problemer og tiltag. Bl. a. er forslag afleveret på besynderlige tidspunkter uden mulighed for dialog.

Vor venteliste er så godt som ”opbrugt”, og der vil inden sæsonen blive åbnet for opskrivning. Kravet fra udlejer(KK) er, at havelod skal udlejes efter ventelisten. Inden udlejning er der, som hidtil og efter samme regler, mulighed for at bytte efter anciennitet.

Der er ligeledes udformet ”Byggereglement”, hvoraf det fremgår, at der skal ansøges ved såvel nybygning som ved ændring gennem bestyrelsen og Kreds 1. Det er ikke tilladt at bygge/ændre før tilladelse foreligger. KK barsler med krav om lovliggørelse af alt byggeri inden udgangen af 2015.

Det er forbudt at køre ind samt parkere på området med bil eller motorcykel uden bestyrelsens tilladelse, ligesom det er forbudt at fjerne afspærring uden tilladelse fra bestyrelsen.

Af-og pålæsning kun med bestyrelsens tilladelse.

Der er anskaffet en 8 fods container, der skal anvendes til foreningens matr. Containeren kan aflåses.

Vi ansøgte Tuborgfonden om tilskud til indkøb af køkken/bar/servicevogn til pladsen omkring flagstangen, hvor vi ikke har mulighed for at placere stationære ting og bygninger. Vi fik bevilget kr. 12.500,-, der skal være anvendt eller aftalt anvendt inden 13.maj 2013.

Vi har fået tilbudt en pølsevogn med nye køleskabe, stegeplads, kogekar m.m. Prisen var kr. 25.000,-, så vi søgte en tillægsbevilling, men fik afslag. Den ovennævnte vogn er stadig i spil, idet den nu er en del af et konkursbo, så prisen er faldende, men har

III

ikke nået vort niveau. Hvis nogle af vore medlemmer har noget at byde ind med, så sig endelig til.

Der vil i sæsonen igen blive opstillet affaldscontainer til køkkenaffald. Til haveaffald er anlagt plads ved indkørslen fra ”Nattergalevej”. Vær omhyggelig med affaldssorteringen. Til ”Storskrald” vil der blive opstillet en container i en week-end i løbet af sommeren. Dette vil blive annonceret på opslagstavlen og på hjemmesiden. Maling og andre brændbare ting samt møbler skal den enkelte havelejer selv bringe til Genbrugspladsen.

Hjemmesiden var allerede sidste år ramt af visse tekniske problemer, og teknikeren forlod os og var umulig at få fat i. Nu har vi fået hjælp fra anden side og en ny hjemmeside er blevet etableret med samme adresse: www.hf-proevestenen.dk.

Præmiefesten blev afholdt på Hotel Scandic 27.10.12 kl 1800.

Præmietagerne var:

Have 145 N Poul Malinowski

Have 055 S Jytte Gren Andersen

Have 047 N Bruno Biel

Have 016 N Benny West Nielsen

Have 127 N Åse Pedersen

Vi ønsker Tillykke.

Desuden deltog en del af bestyrelsen m/ledsager som en erkendtlighed for det store arbejde, de udfører. Det er en tradition, der går tilbage til 1994. Til gengæld er det ikke muligt for bestyrelsesmedlemmer at opnå præmie for haven.

Der har været afholdt såvel loppemarked som kagekonkurrence og vejfest. Disse tiltag hilses med tilfredshed og er særdeles velkomne. Jennie havde til såvel

IV

loppemarked som til flagnedtagning lavet suppe. Tak for det. Her savnede vi servicevognen.

Sæsonen er som tidligere nævnt 01.04 til 31.10. Vi holder dog officiel flaghejsning 1. søndag i maj, hvor der også vil være haveudlejning. Flagnedtagning vil vi rykke til sidste søndag i september, da vejret er ustabilt i oktober.(Det var hulens koldt).

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke alle, der har bidraget til en god og hyggelig sæson. Især en tak til Susan, der har holdt vore toiletter i orden.

Vi ønsker alle en god sæson 2013.

BESTYRELSEN

GLÆD JER SELV OG NABOEN

HOLD HAVEN I GOD STAND

!!!!!!!SPAR PÅ VANDET!!!!!!!