H/F Prøvestenen

Standardside

Ordinær Generalforsamling H/F Prøvestenen, 24. februar 2012

 

1. Velkomst ved Nils Tornbo

Orientering om rygerum og pause.

Der blev holdt 1 minuts stilhed for de medlemmer af haveforeningen, der ikke er mere.

  1. Knud Sebens valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
  2. Jekvan, Allan, Kim, stemmetællere.

 

4. Beretning v. Nils Tornbo

Tilføjelser til udsendte beretning:

Breve retur fra medlemmer, evt. på gr. af adresseændringer.

En weekend i marts el. april åbner Skanska lågen, så vi selv kan hente tilbageblevne ting fra vore haver.

Dræn er undersøgt grundigt af teknisk forvaltning. De skulle virke nu, men kontakt bestyrelsen, hvis der er store problemer.

Hækkene er gennemgået og der bliver udskiftning af enkelte, men det er overordentlig vigtigt at fjerne ukrudt mellem hækplanterne, da væksten ellers svækkes.

Byggereglementet skal overholdes. Der er naboer og andre, som synes, det er interessant at gå at fotografere fejl. Hvis man ser sådan selvbestaltede kontrollører, så sig det til bestyrelsen.

 

Spørgsmål til beretningen:

147N Karen: Hvordan med hækplanter, der synes at være gået ud?

Sv.: teknisk forvaltning erstatter ca. 175 hækplanter. Når det er overstået, er det vores eget ansvar.

99, Gunnar Thomasen: Hus/skurs afstand til baghegn ved skråninger?

sv.: Ifl. Regler fra kommunen/brandvæsnet - 2,5m til skel hele vejen rundt.

Dette gælder ikke evt. drivhus.

 

Beretning blev vedtaget med 1 stemme imod.

 

5. Regnskab, budget og kontingent v. Nils Tornbo

a. Posten indtægter er kun indbetalinger fra de nye havelejere.

 

Spørgsmål til regnskab:

51N Sanne: Er haveleje betalt forud eller bagud og var vi fritaget det år, hvor vi ventede på flytning?

Sv.: Leje er forudbetalt. Det fremgår at tilsendte endelige opgørelse med modregning af de 8.000 fra kommunen.

 

Regnskabet godkendt med 1 stemme imod og 1 stemme hverken for eller imod.

 

b. budget for 2012 budgettet vedtaget med 3 stemmer imod.

 

c. kontingentet vedtaget med 9 stemmer imod.

 

  1. Indkomne forslag:

Per ønsker tilladelse til bygning af vindmølle.

Sv.: For nærværende fremgår det af bygningsreglementet (højde på det bebyggede), at dette ikke er tilladt.

Der var fra salen argumenter, der talte for, at en vindmølle kunne sidestilles med en flagstang, der jo også overstiger den tilladte bygningshøjde. Det blev aftalt, at Per selv retter henvendelse med tegning til kommunen.

 

  1. Valg

a. Formand

Nils blev genvalgt.

b. Bestyrelsesmedlemmer

Jennie blev genvalgt.

Jeanne blev genvalgt.

c. Suppleant

Maria blev genvalgt.

d. Vurderingsudvalg:

Steen, Ulrich, Jonny blev genvalgt.

Jekvan og Per blev nyvalgt.

e. Revisorerne

Sussie og Linda blev genvalgt.

 

  1. Eventuelt

Haveåret er nu fra 1. april til 31. oktober 2012

Standerhejsning og udlejning af nye haver er fortsat 1. søndag i maj.

 

135N Jeanette spørger om navne til vore havegange.

 

Gunnar spørger om den forøgede haveleje er til opsparing?

Sv.: Den øgede leje fremgår af budgettet.

 

Spørgsmål om bygning af lejeplads.

Sv.: Tanken er smuk, men ikke mulig, da ingen skal have ansvar for andres børn.

5NB Michael spørger om festudvalg og evt. loppemarked.

sv.: Intet permanent festudvalg, da vi fortsat ikke har en festplads.

Med hensyn til loppemarked er det afgjort muligt at afholde det årligt på græsplænen, men altså ikke som en permanent plads.

 

Per spørger om forsikring

sv. Det fremgår af budgettet.

 

159N Bent spørger om muld og kompost.

sv. Bliver arrangeret af Leon.

 

125N Jeanne oplyser at gangfester opstår spontant ved, at man sætter et opslag op ved toiletterne. De der ønsker at deltage medbringer selv mad og drikkevarer.

 

Kim og Jeanette spørger, om der kan gøres noget ved den stejle skrænt ved busholdepladsen.

 

Sv. v/Steen. Vi kan sætte gelænder op, men rulletrapper er for egen regning.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og generalforsamlingen var slut.

 

Dirigent Formand Referenter

Knud Sebens Nils Tornbo Jeanne Freitag og Jennie Riel