H/F Prøvestenen

Standardside

H/F PRØVESTENEN.

Den afsluttede sæsons store emne har været sagen om byggeriet omkring Kløvermarken. Man har i

dagspressen kunnet følge ”slagets” gang. Der har været stormøder og underskriftsindsamling. Indtrykket er ,

at Overborgmesteren og Borgmester Bondam har svært ved at holde sig inden for lovens rammer og prøver

at tryne befolkningen på Amager. Støttegruppen mod byggeri på Kløvermarken har gjort et stort stykke

arbejde, ikke mod billige boliger, men mod byggeri på Kløvermarken. Vi har støttet op omkring dette, ligesom

Kreds I har ydet økonomisk støtte.

I sidste beretning fortalte vi om forbindelsesvejen mellem Forlandet og Amager Strandvej. Det er nu

konstateret, at vejen

ikke

skal gå ned midt gennem vor forening, men er projekteret til at gå langs Renoflex,

gennem Skanskas grund og ende ud ved krydset ved det gamle Pyrolyseværk.

Omkring lokalplanen for Kløverparken er det stadig ikke tilladt at bygge beboelse, men kun erhverv, og med

ovennævnte vejføring vil Skanskas grund blive delt. Det er måske vort held. Vi har lov at håbe.

Endelig skal det nævnes, at MARGRETHEHOLMEN er kommet i spil igen.

For foreningen har årets store projekt været at lægge beton på festpladsen, lægge grus på gangene og

reparere ”hovedvejen”.

P.g.a. det milde vintervejr har der været åbent for vandet til ind i januar, ligesom toiletter og skurvogn har

været åbent. Skurvognen er stadig åben, og der er betydelig bedre orden og system i forhold til sidste år.

Tak for det.

Sidste år var det meningen, at 1. hjælp skulle sættes i system, dels for at få at vide, hvor mange der er

uddannet 1.hjælper, og dels hvor mange der er interesseret i et kursus. Det løb desværre ud i sandet, men

der vil blive fulgt op på det i den nye sæson.

Der har været problemer med vort forsikringsselskab TRYG. De var ikke interesserede i at forhandle ny

dækning med os. Det endte med at samarbejdet sluttede. Vi tager nu kontakt med CODAN, der har

forsikringer specielt syet til haveforeninger.

Vi har søgt TRYGFONDEN om brandslukningsmateriale, men har fået afslag. Det har dog ingen

sammenhæng med ovennævnte forsikringssag.

Der er i et par tilfælde konstateret hvepseboer/bisværme. Hvis I konstaterer boer/sværme i Jeres haver, skal

I rette henvendelse til kontoret, der foranlediger sværmene/boerne fjernet på foreningens regning.

Vi kunne konstatere, at der i have 087 i den grad var overbebygget med bl.a. badeværelse m.m. Lejeren

blev smidt ud, men foreningen måtte bekoste nedrivning.

Vi skal derfor igen indskærpe, at byggereglementet skal overholdes, og at der ikke må bygges, før

godkendelse foreligger fra bestyrelsen.

Maxprisen for vurdering af nyttehavehuse er fastsat til kr. 8.173,53.

I den forbindelse skal det nævnes, at KREDS I vil forhandle med Københavns Kommune (læs

Overborgmesteren) om højere prisfastsættelse for såvel Kolonihavehuse som Nyttehavehuse.

Der har også i år været arrangeret Sct. Hans fest, Sommerfest, Høstfest, Børnetur og den årlige

fodboldkamp mod Højen. På trods af resultatet havde alle en hyggelig dag.

Regnskab for Festudvalg og Børnekasse vedlægges til orientering.

Ved Præmiefesten i oktober blev følgende haver præmieret:

Ærespræmie:

Have nr. 034 Linda Lang

1.Præmie:

Have nr. 009 Åse Pedersen

Have nr. 063 Bente L. Jensen

Have nr. 111 Helen Bentsen

Have nr. 198 Solveig A. Tversland

TILLYKKE - TILLYKKE - TILLYKKE

For 2007 er foreløbigt planlagt nyt tag på festpladsen, renovering af skurvogne samt grus på gange og rep.

af huller på vejen.

Endelig skal vi endnu engang gøre opmærksom på, at hækkene ud til gangstierne skal klippes ind, så det er

muligt at passere uden at blive generet.

Bestyrelsen.

GLÆD JER SELV OG NABOEN

HOLD HAVEN I GOD STAND

!!!!HUSK!!!!OPSLAGSTAVLEN!!!!HUSK!!!!