H/F Prøvestenen

Standardside

Referat fra den ordinære generalforsamling

mandag, 16. marts 2015

Generalforsamling åbnes af Forkvinde Jeanne med 1 min tavshed for de bortgangne medlemmer.

1 bestyrelses medlem, Charlotte 14N ikke til stede da barn er syg.

Valg af dirigent. Formand fra økohaverne, André Just vælges efter forslag fra bestyrelsen. Han konstaterer at General forsamling er indkaldt korrekt. Så vi er beslutningsdygtige. 84 medlemmer til stede. Anne Marie Broager (Rie) 52N valgt som referent. Sussie Isaksen 15S, Ellen Jessen 73S og Lise Rønnebæk 43S valgt som stemmetællere.

Dirigent foreslår rokering af punkter, så forslag kommer før budget. Vedtaget.

ÅRSBERETNING FOR HF- PRØVESTENEN 2014.

 Efter et noget turbulent år, har det jo vist sig AT VI KAN REJSE OS IGEN ligesom fuglen Fønnik eller den gamle protest sang – VI KAN IKKE SLÅS IHJEL.

 Vi er flere gange blevet spurgt om vi stiger 1000 kr. igen i år – Nej det gør vi ikke! Vi steg 1000 kr. i haveleje ved den ekstra ordinære generalforsamling, således at vi nu betaler 3550 kr. pr. år, I den forbindelse har bestyrelsen bestemt, at lejen deles i 2 rater. 1. gang i april med kr. 1775 og i juli 1775. Dette er for at alle kan være med.

 Vi i bestyrelsen har i sinde, at få bragt alt det formelle omkring haveforeningen i orden, således at alle ved, hvad de har at rette sig efter. I forbindelse skal det nævnes, at vi ikke har pligt til at lægge referater på hjemmesiden – hverken efter de gamle eller nye vedtægter. Det er en service. Det vil vi dog gøre fremover for at spare papir og trykning. Der vil dog stadig være nogle trykte eksemplarer, for de der ikke har netadgang. På denne GF tager vi så fat på ordensreglerne.

Hygge og sammenhold er en vigtig ting i en haveforening, med derudover er man også forpligtiget til at tage del i de ting, som måtte komme undervejs og dermed lære hinanden at kende og måske få eller give lidt havefif til hinanden.

 Vi ejer ikke vores havelod, men bor til leje under de lejevilkår som KK har sat. Dem kan end ikke bestyrelsen ændre, så det hjælper ikke, at man som medlem ringer rundt i landets største kommune efter information. Svarende ligger på vores hjemmeside under lejevilkår og byggereglerne for haveloddet er og bliver udleveret til medlemmerne. Når man gerne vil bygge, er det vigtigt at man aflevere 2 måltegninger til bestyrelsen – dvs. at der skal være haveloddets fulde mål og der må bygges 15% af haveloddet 2,5 m fra skel – dette gælder også træterrasser. Tegningerne bliver sendt ind til Kreds 1, som skal godkende dem, dispensationer søges gennem Kreds 1. Man kan ikke bygge, før man har modtaget godkendelsen.

Derudover er det ikke lovligt at leje eller låne sin have ud i en periode – kun de der står på lejekontrakten må bruge haven. Lejer man sin have ud til andre, risikerer man en opsigelse.

 Bestyrelsen har stadig mange opgaver. De kræver sin mand/ kvinde og har i det forløbne år været et fuldtidsarbejde – ikke mindst grundet 2 bestyrelsesmedlemmers udtræden af bestyrelsen, som det fremgår af punktet ” valg til bestyrelse”. Det har været spændende og noget af en udfordring – desværre har udfordringer det med at komme i perioder – at komme i hobetal og derfor har vi set os nødsaget til at få konsulentbistand til de mange opgaver – så en særlig tak til Stig for al hans hjælp. Vi beder jer derfor om at have lidt tålmodighed – Rom blev ikke bygget på en dag – de bygger endnu.

 Bestyrelsen består at frivillige i ordets bogstaveligste forstand og nogle af os har fuldtidsarbejde, som er vores indtægtskilde, så det er der hovedarbejdsbyrden må ligge. Når man er frivillig, betyder det ikke, at man er til rådighed døgnets 24 timer. Vi skal nok svare på jeres spørgsmål, men hav lidt tålmodighed. Der kan ikke ringes til os i dagtimerne medmindre det er en yderst akut sag, altså kan man ikke ringe om de spørgsmål, hvor svarende allerede står i det udleverede materiale eller på hjemmesiden. Det er også vigtigt, at de informationer der bliver sat op på vores opslagstavler bliver hængende, det er på godt dansk MØG UARTIGT, at der er medlemmer som tager dem ned i Nord – vi skal nok selv tage dem ned, når de ikke er relevante længere. Der er stadig mange medlemmer som ikke har adgang til nettet. Hvis det fortsætter det kommende år, vil der blive sat lås på opslagstavlerne og så må man henvende sig i kontortiden for at få sat sit opslag/ indslag op.

Forbundet har fået nyt medlemskartoteksystem, som skulle være nemmere at håndtere –DET ER DET IKKE – for at sikre navn og adresse stemmer overens med vores egen medlemsliste, har vi i januar brugt mange timer på at føre den ajour. Den bruges, når der sendes opkrævninger og indkaldelser ud til GF og ligeledes til forsendelse af Havebladet, som udkommer 4 gange årligt.

Det er vigtigt, at man melder ud, når der flyttes bosted. Har vi ikke adresserne, når der sendes opkrævninger ud og der derfor ikke betales rettidigt, kan man miste sit havelod. Vi hverken kan eller vil lede efter medlemmer på google eller andre søgemaskiner – det er det er og bliver medlemmernes eget ansvar at meddele bestyrelsen herom. Derudover er det en bekostelig affære at sende rykkere ud – disse skal sendes anbefalet og alm. – 100 kr. pr. gang. Pr. brev. Vi har haft tålmodighed, men nu er tålmodigheden slut.

Betaler man ikke sin haveleje – har man i sidste ende ingen have. Og så er det bestyrelsens opgave/ ansvar at sætte medlemmer ud. Derfor er det endnu en opfordring til alle medlemmer, at I har pligt til at meddele adresseændring og betale haveleje til tiden, ligesom man betale husleje. Der kan ikke gives dispensation.

 Nogle af de sager som presser sig på:

En hegnssag

En voldsag

Den tidligere formand har stævnet haveforeningen for uretmæssigt ikke at ville overdrage lejemålet til datteren

Indfaldsvej til haveforeningen

Bom mod artillerivej

Kontor

Ordensregler

Opskrivning til venteliste – herunder regler fra KK og Kolonihaveforbundet

Rotter / rottesikring og mosegrise

Herunder har forkvinde og kasserer været på bestyrelseskursus i efteråret og vurderingsholdet i efteråret. Desværre måtte sidstnævnte på den igen, idet der er kommet nye skemaer. Forkvinde for vurderingsudvalget er Linda Lang. Også her er der blevet rettet op i foreningen, således at haverne nu bliver vurderet efter de regler som Kolonihaveforbundet har vedtaget.

 Vi byder gerne nye medlemmer velkommen til bestyrelsen. Det eneste vi beder om er, at man stiller sig selv de spørgsmål. Hvad kan jeg bidrage med? – hvilke opgaver vil jeg tage mig af? – Hvad kan jeg gøre for MIN forening? Dette er ikke for at skræmme nogen, det er blot sådan, at vi i den nuværende bestyrelse arbejder sammen om at løse de opgaver, der er og de der kommer.

Disse opgaver venter bare på nogen, som vil læggekræfterne i og have et ansvarsområde – så smøg ærmerne op, hvis du har i sinde at komme med på holdet.

 Vi havde på den EOGF lovet, at der skulle komme en storskraldscontainer ud i slutningen af sæsonen. Det blev desværre ikke muligt på grund af det omkringliggende byggeri og de ændrede adgangsforhold. Dette skulle nu ifølge KK være bragt i orden, så vi bestiller en til starten af sæsonen og en igen til efteråret.

Med hensyn til skraldecontaineren har KK besluttet at der ikke bliver tømt skrald om vinteren i haveforeninger i KK – fordi der er lukket om vinteren. Man må altså tage sit affald med hjem indtil sæsonen starter.

Husk at skraldecontaineren kun er til husholdningsaffald og ikke til storskrald – der må ikke komme byggeaffald, maling, og kemikalier i den. Det er IKKE en bestyrelses beslutning – men myndighedernes – og der vil falde bøder i form af kolde kontanter på 200 kr., såfremt det bliver opdaget.

 I budgettet kan man se, hvad vi har betalt for at få tømt vores affaldscontainer kr. 47.519.59 kr. Det er vores alle sammen pengepung. Det skal nævnes at Vinterklubben har bidraget med 2000 kr. og Kim med 1000.kr. Det bliver også nødvendig fremover, hvis vi skal have arrangement med M. Larsen, ligesom der må betales for strøm. Vores elregning er steget til det dobbelte i 2014, efter det er blevet muligt at oplade telefoner, el-værktøj og el-køretøjer, så der vil blive udregnet en takst for disse opladninger. Det er ikke rimeligt, at alle medlemmer skal betale for nogle fås forbrug.

 Et tilbagevendende problem er køretøjer – det er IKKE i orden at der køres ræs på havegangene – der må kun køres med 10 km i timen. Derudover er det IKKE tilladt at parkere på de fælles græsplæner eller holde parkeret med bagsmækken åben hele dagen eller timer for at det skal se ud, som om man læsser af og på. Ret nu for pokker ind for det er ikke en bestyrelsesbeslutning – men brandmyndigheder.

 Derudover er det strengt forbudt at smide madaffald på skrænterne – det inviterer rotte og ræve. Haveaffald skal til opsamlingsstedet for haveaffald og foreningen sørger for at bunken bliver hentet, når tid er. Skrænterne kan sagtens bære sig selv nu. Og det er absolut forbudt at fælde træer på skrænterne, fordi man vil have mere sol på sit havelod. Det er KK´s ejendom og vi har ganske vist pligten til at passe den, men vi har ikke råderetten.

At pligtarbejde melder sig i den kommende sæson, hersker der ingen tvivl om – vores fine toiletbygninger skal have imprægnering, alle græsplæner skal slås og skrænterne/ grøfterne skal ryddes for ukrudt. Det bliver ikke så hårdt, når vi er mange om det og fordeler opgaverne efter medlemmernes evne. Der vil komme opslag om datoer i starten af sæsonen.

 Til slut vil jeg på bestyrelsens vegne takke alle jer, der har taget så godt imod os – og ikke mindst givet os den tillid, som er så vigtig for at bestride disse betroede poster i haveforeningen. 

 Haveforeningen længe leve - Jeanne

Gerda Bilde 118N, har spørgsmål til forslag i ordensregler B,C.E,F . Dirigent meddeler at spørgsmål hertil skal vente til vi når dertil. Gerda spørger herefter til tidligere beretningernes tilgængelighed. Jeanne svarer de er tilgængelige på net. Og man altid har kunne hente den i kontortid. Men ingen er kommet. Gerda spørger til fælles betaling af strøm i skurvogn, hvor mange oplader telefoner, værktøj m.m. Jeanne svarer en indsamlingsbøtte kunne være en ide, beløb ikke kendt endnu. Gerda spørger til indfaldsvejen, fjernes sten, eller hvad. Svaret er nej, og der kan heller ikke komme nogen bom. Dette er kommunens beslutning. Spørger så til skurvogn, denne er ikke klarlagt, da der ikke er økonomi til dette. Skal også til behandling under forslag. Gerda tilfreds med svar.

Regnskab præsenteres ved Kasserer Jennie. Regnskab og budget først afleveret nu her ved general-forsamlingen, da forbundet som laver regnskabet ikke har været haft det klart før nu. Lidt uenighed om, hvilke tal der bliver fremlagt er det budget eller regnskab og hvilket årstal. Dette rettes op. Regnskab lidt bedre i 2014 end vi havde regnet med i budget. Linda 9N siger hun jo som bekendt var revisor før, og det gik ikke så godt, og er også revisor nu. Linda siger hun at hun ikke forstår en skid af regnskabet ville have det med hjem på sofaen til gennemlæsning i ro og mag.. Stig 34N også revisor kommenterer Lindas kommentar og fortæller de sammen har været i forbundet for at revidere. Pointerer det er FORBUNDET og IKKE bestyrelsen der har lavet det. Vi er underlagt forbundets regler og må finde os idet. Michael, have 73S kommenter vi nok bare skal være glade for at være her. Morten 93N spørger til om vi kan vente med at godkende regnskab til om nogle uger. Ann 45N spørger om vi kan godkende med forbehold. At ifald revisorerne ikke har noget at indvende så godkender det senere. Dirigent spørger om vi kan bede en ny revisor godkende. Michael 73S spørger om ikke vi skal stoppe dette flueknepperi. Sanne, 51N spørger om der skulle være indtægter fra Nils Tornbo. Svar: Nej tværtimod, vi skylder 519.000 som skal afdrages over 5år med 2% i rente. Venligst se på sidste side i regnskabet hvor vi kan se alt hvad vi skylder af gamle poster. Regnskab er rigtig møjsommeligt, og meget svært at gennemskue. Forbundet siger det er og skal være sådan. Jennie fortæller der er bilag for alle poster, så det bør stemme. Jennies ”lille kasse” stemmer også. Sussie 85N siger det er fundamentalt at vi kan forstå det. Nævner det med strømmens pris. Jeanne siger vi har fået en ny regning på 2900 i dag som vedrører gammelt år, som skal fordeles. Jonathan 143N spørger til diverse udgifter 519.000 i regnskab som er specificeret sidst er det vores samlede gæld. Gæld står under lån i passiverne. 472.000. Jan have 5N meddeler der har været et gammelt køleskab som har taget meget strøm. Hvorfor denne post nok falder. Dirigent foreslår de nye revisorer, som vælges, inden for 3 uger tager ind til forbundet og gennemgår og godkender regnskabet. Vil dette komme til at stå nogle steder, bliver der spurgt, ja godkendelse og evt. forbehold kommer ud sammen. Regnskab under forbehold godkendt.

Dirigent går over til forslag.

Der kan kun behandles de forslag der er noteret i indkaldelsen, der er ikke kommet nye til.

Godkendelse af nye ordensregler ved Jeanne.

Kristina 33N spørger til afbrændning af haverne , det er strengt forbudt. Du må ikke lave bål, men godt grille. Jonathan 103N apropos tør sommer, angående bassiner. Som ikke udnævnt repræsentant for børnefamilier, er Jonathan ikke enig i at skulle betale for et badebassin. Meddeler at 1 kubikmeter vand iflg. HOFOR koster 40 kr. Så kan ikke godkende dette. Morten 93 N er enig i, der ikke skal betales, det bliver jo også brugt i haven efterfølgende. Dirigent spørger om de har andre forslag eller om de vil have forslaget ud. Morten og Jonathan vil have det ud. Rita N, ønsker de små skal være gratis, men større skal måske koste noget. Spørger til Paragraf 6, med hvilket formål bestyrelsen kan/skal godkende andres brug af haven. Jeanne svarer det kunne være, børnene bruger haven i en weekend. Vi kan evt. taget dette forslag ud. Jeanne beder om der ikke angribes, ro på, det er forslag som der kan ændres på. Jonathan siger tak for det gode bestyrelses arbejde, men det er også her vi kan og skal diskutere alt. En udspecificering af hvad bestyrelse kan godkende vil være ønskelig. Dirigent siger der under punkt 2 er givet klare regler for hvad man kan. Der bliver spurgt til om vore børn ikke kan komme og være i haverne, kan det være rigtigt. Nej selvfølgelig kan børnene være der siger Jeanne. Mie vil have der, i den paragraf står/kunne bruges til at f.eks. en kommer og passer haven mens man er væk i nogle måneder eller er syg. Kan den bruges til børn, børnebørn m.m. Dette er i vedtægterne ikke ordensreglerne. Michael i Syd spørger til nogle naboer som ikke passer deres haver og ikke har gjort andet end slå græs i de 4 år. Haven er lånet af en veninde til haven. Michaels hæk bliver angrebet. Jeanne siger de ikke kan gå vagt hele tiden. Michelle i Syd, er bekymret over at bestyrelsen skal have en ansøgning. Jeanne siger vi kan strege nogle af de forslag der er med. Det er forslag til ordensreglerne. Og generalforsamling skal godkende dem, så de er ikke endelige. Skal vi beslutte nu eller senere. Morten, 93N kommer igen med bade bassinerne, ifald denne afgift skal kommer vil det måske blive 3000 om året for en børnefamilie. Kristina 33S siger hun har børn men ingen bassin. Ser til gengæld der er mange der vander dagligt, må koste det samme. Jeanne siger, haverne SKAL anlægges og dyrkes, og bruges. ER ikke en børnehave. Og reglen er der skal dyrkes og anlægges. Skal vi godkende P.6 eller skal den ud. Mange siger ud. Niels fra Syd siger at den grundlæggende tanke for kolonihaver er arbejderne skulle kunne komme ud og dyrke grøntsager. Michael fra Syd, mener vi skal pålægges at anskaffe en en vandtønde på 200 liter i hver have, og det skal være i 2015 ellers ud. Joke. Sanne, 51N spørger til om vi ikke kan komme i gang, godkende eller afskrive punkterne. Dirigent spørger med undtagelse af punkt 6 og 12 om vi kan godkende ordensreglerne. Ordensreglerne uden 6 og 12 er godkendt. Paragraf 6 bliver efterfølgende vedtaget som den står. Afstemning for Paragraf 12. som den står: Ingen stemmer for alle stemmer nej. Så P12 bliver: Gratis op til 200 liter over 200 aftales med bestyrelsen, og et beløb betales. Dette er vedtaget.

Ordens regler herefter godkendt.

Efter 15min pause

Forslag til forsikring. Her skal 50% af medlemmerne deltage, ellers gælder tilbud ikke. Henning 7S er allerede forsikret selv billigt og ønsker ikke at skifte. Ann spørger hvem der er forsikringsselskab. Står i indkaldelsen. John, have 117N siger han har en forsikring der er dyr, og hvad gør man så, siger han, opsiger den gamle og tager den nye. Rita 120N siger der kun skal bruges den til 30 kvt. Og vil gerne tilslutte sig. Henning 07S, vil ikke tilslutte sig har en god forsikring i forvejen. Lise have 11, hvordan vil opkrævning foregå. Over lejen eller hvad. Svar: Separat. Sussie 15S, stemmer for men vil måske ikke vil have den. Tilmelding er frivillig. Dirigent fastslår dette er et tilbud, hvor dog minimum 50% skal gå med. Ingen bliver bundet. Bestyrelse har foreslået man tilmelder sig i kontortiden.

Forslag godtaget til vi skal gå videre med tilbuddet.

Forslag om røgfri skurvogn, uanset hvor den står: Niels fra Syd, nu skal der stemmes om vi skal have røgfrit fælleshus, hvad vil bestyrelsen gøre for at håndhæve denne regel og hvad vil de gøre ifald det ikke overholdes. Hvis regel ikke bliver håndhævet, hvorfor så have en regel. Jeanne siger hun selv er ryger, synes det er synd der ikke kommer flere på grund af rygning. Forslag stillet så flere vil benytte huset. Jan, 5N spørger til hvorfor der ikke er nogen af medlemmerne der har stillet forslaget, og siger at ifald det bliver røgfrit vil han og de andre rygere ikke mere gøre noget ved huset. Svar: Det er også medlemmer, der flere gange i løbet af året har sagt, at de ikke kan bruge fælleshuset, når der ryges derfor forslaget. Sandy 15N mener der bare skal ryges. Jonathan siger det er ok der ryges, men hvad så når der er bestyrelsesmøder. .Jeppe 58N synes de kan ryge i huset, men ellers et alternativ, halvtag eller lignende. Sanne, 51N siger at ifald man har egne arrangementer kan man jo selv vælge, men kan man så ikke ved fælles arrangementer lave det røgfrit? Stemmer for ingen rygning i fælleshuset 27-28 stk siger optæller, Flertal for der må ryges i fælleshus.

Forslag om røgfri skurvogn forkaster.

Forslag til flytning af fælleshus: Jan 5N: Hoved årsag, er der mangler en festplads og huset egentligt ikke må stå på sin nuværende plads. En spørger om der er plads på det ”nye sted”, Jeanne siger der mangler byggetilladelse på nuværende sted og vi ved ikke om de vil godkende det nye sted. Kommunen kan afvise. Tidligere formand Niels har ikke søgt. Jan siger der skal selvfølgelig skal søges om den må stå et nye sted, så det bliver lovligt. Der spørges til om vi risikerer at Kommunen kan komme og forlange fælleshuset bliver fjernet, som det står nu. Svar: Ja. Forslag til der kommer hegn op. Klaus, have 55N at siger vi nu har talt om dette i 3år. Mener det er tåbeligt at der ikke er en fællesplads, alle kommer jo på sådan en plads før eller siden. Vi har spurgt og spurgt til et fællessted. Stig, 34N siger vi skal have valgt om vi vil sløjfe en grund og så flytte huset. Claus siger, at Aase har sagt ja til at få fælleshus som nabo. Hvad med os andre siger Jeanne. Genbo til festplads spørger om det er en god ide at sløjfe en have, så mangler vi penge fra en manglende grund. Hvem skal betale for forbedringer. John, have 117N spørger om det ikke er ok ifald den bliver stående hvis der kommer byggetilladelse. Klaus siger det er en fællesplads ikke festplads. Jonathan spørger til hvor lang tid der evt. må holdes åben. Jeanne siger der ikke er en regel om dette. Jeanne er heller ikke tilfreds med at blive genbo. Jonathan spørger hvad der sker med nuværende plads, hvis skurvogn bliver flyttet, så bliver der parkeringsplads. Er det lovligt spørger Jonathan fylder jo lige så meget som skurvogn. Det er jo fint om det bliver lovligt. En spørger til om vi kan søge om det bliver lovligt med hvor den står nu. Altså en lovliggørelse. Pernille, have 2S siger hvad med de der store græsplæner, mener kommunen skal stå til ansvar over for os, grav rørene længere ned, så vi kan få en plads og tjene penge til gælden. Jeanne siger det første forslag er langt det dyreste, og vi har ingen penge. Dirigent siger tænk på budget som fremlægges lige om lidt, der skal være råd. Mindre diskussion mellem Claus, der er meget højrøstet og dirigent. Ann, have ? siger hun ikke vil tage stilling til dette forslag, mangler fra forslagsholderne har et regnskab. Nogle siger det vil være næsten gratis. Niels fra Syd siger det næste forslag er meget dyrere. Jeanne siger der ikke må være egenbetaling fra en lille gruppe der betaler, således der ikke kommer ejerfornemmelser over huset. Klaus siger det koster omkring 20 kr. pr. havelod at betale for grunden. Rita 120N siger det ikke handler om egenbetaling, synes ikke Jeannes kommentarer var i orden. Der kan holdes loppemarkeder, indhentes sponsorater. Lad os stemme. Jeanne siger der står i forslaget at betaling kan komme via f.eks. festudvalget. Rita siger dette jo kan ændres ligesom andre forslag er ændret i dag. Dirigent spørger om forslagsstillere er enige i det ikke må koste foreningen noget. Jonathan spørger ifald det bliver stående, skal der også indhentes byggetilladelse, er der lavet budget mm for hvad det koster o.s.v. Det er sidste chance siger Klaus. Herefter går vi over til afstemning. Der bliver krævet skriftlig afstemning.

Afstemning: 9 blanke - 33 ja - 25 nej - 1 ugyldig

Dirigent siger han går ud fra fælleshusudvalget går videre sammen med bestyrelsen. Jonathan spørger om der kan holdes et møde hvor man kan tilmelde sig udvalget, svaret fra forslagsgruppen er ja.

Forslag til flytning af skurvogn godkendt.

Genoprettelse af 34 S: Niels hus står i skel i mellem 2 haver. Skal flyttes så det står i oprindelig have.

Forslag vedtaget.

Forslag vedrørende opskrivning til venteliste: Jeanne siger Jan Hår og andre vil gerne sælge et rundstykke eller lignende. Dette skal være sammen med en eller flere fra bestyrelsen. Der vil ikke blive ændret på dette. Jeanne siger man kan bruge lodtrækning i stedet for. Således det ikke har nogen betydning om hvornår på døgnet man kommer. Så bliver der ingen problem med om man måske får givet et lavt nr. en af dem man kender. Jan anker over denne ide, og synes ikke det er fair man skal igennem lodtrækning. Rita 120N siger også nej til lodtrækning. Jeanne svarer det var rigtigt bøvlet sidste gang, hvor der også var en reserveliste som 7 mennesker troede de var på. En sådan findes selvfølgelig ikke.

Forslag til lodtrækning: afslået

Forslag til bestyrelse er med på at være der med en eller flere fra bestyrelsen. Jonathan vil gerne være med til at lave et bedre system på selve dagen. Der diskuteres nu om hvordan de tidligere opskrivninger er foregået.

Forslag til præmiefest, dette er taget af, der er ikke penge til det.

Budget: Budget er vedtaget.

Valg af kasserer: Jennie Riel 123N afgår efter eget ønske. Anne Marie (Rie) Broager, 52N er valgt for 2 år

Bestyrelses medlem for 2 år: Hans Arentsen, 19N er genvalgt

Bestyrelses medlem for 1 år. Charlotte Holt, 14N er genvalgt

Bestyrelses medlem for 1 år: Stig Bundgaard, 34N er valgt

Suppleant for 1 år: Jennie Riel, 123N er valgt

Suppleant for 1 år: Josephine Høgh, 151N er valgt

2 revisorer: Jonathan Lang, 103N og Morten Jastrup, 93N er valgt

Vurderingsudvalg: Linda Lang, 9N, Per Christensen,17N og Michelle Forchhammer, 13S er genvalgt.

Ukrudtsbanden: Michael Hjort, 73S og Jeanne Rahbek, 5S er valgt

Festudvalg: ikke valgt – men vi holder en vejfest

Formand takker dirigent med en kurv for den gode indsats. Og for salens store entusiasme.

Referatet er godkendt af:

Jeanne Freytag                    André Just                 Anne Marie Broager

    forkvinde                             dirigent                           referent