H/F Prøvestenen

Standardside

Generalforsamling H/F Prøvestenen d. 25. Februar 2010.

1. Velkomst

2. Valg af dirigent

3. Valg af 3 medlemmer til stemmeudvalg

4. A. beretning (bilag A) B.

orientering(bilag AA)

5. A.

Regnskab for 2009 (bilag B) B.

Fastsættelse af kontingent for 2010. C.

Budget for 2010 (Bilag C)

6. Indkomne forslag. Sidste frist d. 15.01.10

7. Valg

A. Nils Tornbo afgår efter tur kan genvælges

B. Bestyrelsesmedlem.

Tom Baltzarsen afgår efter tur . Kan genvælges

Jeanne Freytag afgår efter tur kan genvælges

C. suppleant

D. vurderingsudvalg

E. Revisorer

F. Festudvalg

8. Eventuelt.

Ad.l.

Nils bød velkommen til generalforsamlingen. Stemmesedler

skal afleveres til bestyrelsen ,hvis man går.

Ad.2. Bestyrelsen foreslog Knud Sebens fra kreds l som dirigent derudover foreslog

Christina sig selv som dirigent. Dette udløste at vi gik til punkt.3, valg at stemmetællere.

Knud blev valgt med 76 stemmer mod 36 stemmer for Christina.

Ad.3 . Stemmeudvalg :

Have: 159, 68, 79,178.

Ad.4.

Nils har sammen med indkaldelsen medsendt beretningen. Aftalen med KK og

Skanska er gentaget flere gange at vi er opsagt pr.l. Dec. Husene kan blive stående til

vi skal flytte. Vi har haft møder med Skanska og KK, det er Skanska grund , KK ville

gerne at vores huse blevet opmaganiseret. Skanska har været villige til at lade vores

huse stå, men skal være klar til flytning. Man skal rydde sin grund..

Nils beklager den vejledning om planter, der er sendt med, men tror også på at den

kan bruges efterfølgende. Vi kan ikke give datoer til flytningen - men vi

skal

flytte.

Kommentarer:

214: forvirret over opsagt 1. Dec. Men godt må blive til AF er færdig. Det giver

usikkerhed eller kan tingene trækkes tilbage.

3: Tak for den store hjælp - kort tæt til kroppen men informationen for kort - ikke

information om køreveje. Pladsmøder ikke på hjemmesiden. 23 år - vejrlig - det må da

også for os. Det værst tænkelige tidspunkt at flytte.

138: intet tidspunkt om gravkøer op 45.000 ikke en besparelse mod de ødelæggelser

mange har fået.

Nils: l .dec.09 skulle vi være ude - vi har i første omgang tilladelse til at lade husene

stå til marts/ april - så længe den nye grund (AF) ikke er færdig, må husene stå, der

må ikke drives havevirksomhed, hvorfor vi skal tage planter hegn og des lige ned. Der

vil være plantet hække om de nye haver.

Nils efter råd fået at vide at han ikke skal sætte nye informationer ud på hjemmesiden

som ikke også er sendt ud med post, idet det ikke er alle som har adgang til nettet.

Derudover kan man ikke få flere informationer end bestyrelsen har modtaget. De

sidste ting er først sat på plads d.V.Jan.lO.

Ang. Kørevejene; vi skal være klar til at flytte, når de nye havelodder er anlagt og

fordelt. Pladsmøderne har været annonceret også i udhængsskabene.

Hvis Skanska havde insisteret skulle husene have været opmagneriseret og vi havde

mistet de 8000 kr.

Have 62: tak for invitationen. Uanset hvor skuffet vi er - Nils har gjort et stort arbejde

- skal følge det til dørs.

214: dårlig planlægning. Planlagt meget bedre - gået alt for hurtigt - grundene ikke

fordelt.

183: hvem har fået et havelod - hvordan klarer bestyrelsen det- det kunne være rart at

vide inden vi flytter

138: Det ville have været rart at vide køreveje i tide.

Nils: Politikere som vi har valgt til BR. - vedtager l ting som så bliver sendt tilbage -

til et udvalg ,som så blev vedtaget igen - Morten Kabell fra EL sendte sagen til udvalg

igen, da der var problemer omkring nattergalehegnet. Det blev endeligt vedtaget i BR

den 27o8o9 og man kunne så genoptage arbejdet på AF. Dette cirkus udskød hele

projekt i 3 mdr.

Bestyrelsen er i færd med at modtage sidste lodsedler, så vi kan fordele havelodderne.

Der har været en del uro omkring arbejderne i HF, som gerne skulle være en hjælp til

os, men desværre er der nogle som er grebet til selvtægt og trusler.

34: tak til Nils.

118: Kørevejen skal laves og i den forbindelse er sket skader inde i haverne. Hvem

skal erstatte det.

64: Vi savner mellem oplysningerne - vi vil gerne dele dem med dig - er forundret

over at så mange mennesker ikke har forstået budskabet.

Nils : Køreveje skal være bredere - vi var nødt til vælte hækkene så husene kan flyttes

- Nils er ked af at der er sket hærværk - kompensationen fra KK er de 8000 kr. til

hjælp at flytte for.

Nils vil ikke informere mellem beskeder - da han ikke vil hænges op på ting, som ikke er

bekræftet og derfor vil kunne komme til at meddele forkerte informationer.

Vi har ikke sendt alt ud da man kan læse og få et eks. af referat fra Generalforsamlingen

2009. Den har ligget på kontoret. Vejene bliver bedre - Nils beklager at budskabet ikke

har / er blevet forstået Lodderne bliver fordelt

140: utilfreds over bestyrelsen har håndteret det her på - sommer 09 fået lovning på at

vi skal flytte -19 april.

14: jeg mener, at vi i starten skulle vil kun fjerne vores glas; nu skal vi rydde haverne.

59: Nils Indtil nu haft respekt - det må være så hårdt - måder at være vrede og glade

på, så sker der det her til sidst - vi kan begå fejl - vi har ikke fået en dato - ikke været

der - fremadrettet - jeg håber, du tager det alvorligt.

138: vi skal bruge resten af aftenen til at komme videre. Det skulle have været meldt

meget klarer ud. Hvad gør vi med dit og dat.

Jan 138: hvorfor får vi først den brugbare køreplan midt januar.

Gunnar: 183: billigst mulig flytte entreprenør.

Nils: Læs brevet .Datoen d. 19/4 givet KK til Skanska - Nils læste brevet op

Bestyrelsen har gjort hvad de kunne i forhandlinger med Skanska og KK.

Der er 8 imod beretningen.

B. orientering

AA. Det drejer sig om hvad der skal til at ske - vi får nogle hårde måneder i møde.

Kørevej - bliver planet ud - vi bliver nødt til at leve med det -Vognmand 3000 eks. Moms

- med moms 3750 kr. KK har accepteret. Nils læste tilbuddet op.

Alle huse bliver vurderet af vognmanden og vurderingsudvalget/ Nils ang. flytning af

huse.

Tilbud om andet arbejde, f.eks lægning af fundamentsten, 400 kr. time tilbuddet kan fås

på kontoret. Tilbud på nye huse 9,9 km. - jo flere vi er jo billigere er det. Tilbuddene vil

ligge på kontoret.

Det der står tilbage skal rives ned - glas i container og put kun det der skal i - ellers

koster det - skibscontainere bliver stillet op til flytning - de er bestilt. 8 containere i alt - 4

på P-pladsen og 4 overfor gang 6 og 7. Vagtplan over rådighed til containerne.

Endelig vil bestyrelsen tage kontakt til brand eller civil forsvaret for at lave

brandøvelse, så vi ikke får en ekstra regning.

DET ER STRENGT FORBUDT AT BRÆNDE HUSE ELLER LIGN. AF.

Vores samarbejdspartner Skanka stiller "2 viceværter" til rådighed med råd og

vejledning. - behandl dem ordentlig og tal til dem, som du selv vil tales til.

Grunden er forurenet.

Skanska, KK og KF er vores

samarbejdspartnere.

Maria 214: Er den nye grund renset eller forurenet.

Nils: det er på vores nuværende grund er forurenet. Det mildeste er olie men ellers er

det meget giftigt - Vores nye grund er ikke giftig, der er kun metan gas derfor skal

husene på sokkelsten og rottesikres.

59: konsulenter, hvornår er de der er det mulig en telefonkæde

3: alle de oplysninger der er givet i dag. Kunne det laves skriftligt så man kan få det.

Have 112: send breve ud - til alle. Husk det.

Nils: Per Brix og Mikkel kan man henvende sig til. De er der hver dag - lige nu er der

jo sne og is til begge ører - ellers spørg Leon .

- Hjemmesiden vil Nils forsøge at holde opdateret.

Vi skal lige have lidt tid til referatet, det skal nok komme.

Hvordan med husene - vognmanden kommer, når vejret er blevet bedre og så går vi i

gang og så tjekker vi det op med vurderingsudvalget. Det bliver vurderet af fagfolk.

Det er da rigtigt at vi har sparet, så vi kan finde frimærkepenge og alle far svar om

havelod nr. til ny have - men vi mangler nogle endnu .

128: hus som ikke kan flyttes med - hvor længe bliver containerne stående når man

har flyttet sine ting over og endnu ikke har et hus på sin grund.

Nils tror at containerne vil blive stående indtil de er tømt - regner bestyrelsen med _

alt er relativt.

Planter og lign. må ikke stilles med - kun inventar

128; hvis man vælger at købe huse sammen med andre hvor skal man så leveret

henne?

Nils vil tro at husene vil blive leveret til AF

34: det lyder lidt som om - det er koldt - alle de oplysninger - kunne godt tænke mig

et fast tidspunkt - om man går glip af noget - far man en form for advarsel at AF er

ved at være klar - er der deadline på nye huse. - planter midt på grunden.

188: Er der forskellige huse

Kim: samlet tilbud - hvor mange tilbud og må man bruge en andet tilbud.

Nils Tilbud aftalt med KK. Der har været ønske fra havelejerne, at det kunne gøres

fælles - se det i solidaritet ånd . Hvornår - afhænger af vejret - vi skal fjerne vores

huse og det vil der blive givet dato på. Sæt jeres ting ind på midten så ikke alt bliver

beskadiget.

214: Vi er 100 der skal flyttet - bliver der en planlægning -

Nils: ja det vil blive organiseret - og en køreplan således man selv har mulighed for at

sætte sokkelsten det nye sted.

140: hvis jeg selv flytter mit eget hus - skal bestyrelsen bestemme hvem der skal

flytte.

Nils: Vi kan ikke forbyde dig om du selv vil flytte dit hus . Vi flytter i fællesskab.

Have 108: mht. de huse man kan købe samler man alle. Midten hækken er det midt af

haven som tingen skal stå på - hvor kommer containerne til at stå.

Steen: 175: det er et samlet tilbud for de indbefatter 100 huse med køreplader o.lign.

Nils : omkring husene de huse man evt. vil købe så vil vi give ordren videre -

tegningen på det hus vil ligge på kontoret - planter midterskellet så de ikke går i

stykker.

Regnskab

178: mønttelefon er den afskaffet

Nils - Den er blevet nedlagt. Det blev den sidste år.

Regnskabet blev vedtaget.

C.

Budget:

Kontingent - vi har 200 haver - vi budgetterer med et overskud på kr.12000 - Der

foreslås kr.1200,- i haveleje - Der skal betales jordleje til KK - KH og KK ligger i

forhandlinger omkring jordleje - 5 kr. pr. m2 - 750 kr. pr lode r aftalt med KH.

Afregning med havelejerne af kr. 8.000,- fra KK med fradrag for flytning, haveleje,

jordleje samt evt. udgifter i forbindelse med rydning af gi. Haver, vil blive foretaget,

når flytning er endelig overstået.

Fremtidige lejer fremlægges på næste generalforsamling.

Kontingentet 2010 er vedtaget.

6. Der er ikke nogen forslag.

7.

Nils Tornbo - Nils er genvalgt

Tom B - Jennie have 3 stillede op til valg til bestyrelsen

Lone 179: bestyrelsen arbejdede lidt sammen og at var lidt mere synlige .

Jennie : mere fordeling af arbejdet. Og flere kvinder i bestyrelsen.

Nils vil foretrække Tom men vil selvfølgelig samarbejde med alle.

Der blevet udført en skriftlig afstemning.

Resultat Tom 27 Jennie 57 stemmer

Jeanne Freytag - genvalgt

c. Henning - Maria - Jan - der blev afgivet skriftlig stemme.

Maria blev vinderen med 44 stemmer. Henning og Jan fik hver 17 stemmer

d. Vurderingsudvalget: Steen, Johnny og Ulrich er genvalgt

e. Sussie er genvalgt og valgt til revisor. Lone Bentsen blev valgt.

f. Festudvalg: det siddende festudvalg er stoppet 2009 blev deres sidste år i

forbindelse med at vi skal flytte.

Vi er på herrens mark ang. festplads. I bestyrelsen vil vi udpege et festudvalg når den

tid er. Dette blev vedtaget.

8. Evt.

104: forsikring mod brand og tyveri - fælles - tyveri skal man selv ordne - der er i

øjeblikket ved at blive lavet forsikring mod - brand - tyveri - kassereren(underslæb).

Det er Codan forsikring.

Efterlysning af hjemmeside adresse: Her er den så:

www. hf- proevestenen.dk

Referent: Jeanne Freytag Dirigent: Knud Sebens

Formand: Nils Tornbo