H/F Prøvestenen

Referat 2013

Ordinær Generalforsamling H/F Prøvestenen, 28. februar 2013

  1. 1.     Velkomst ved formand Nils Tornbo – herefter refereret til som Nils.

Orientering om rygerum og pause.

Der blev holdt 1 minuts stilhed for de medlemmer af haveforeningen, som ikke er mere.

  1. 2.       Knud Sebens valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var

 lovligt indvarslet.

  1. 3.       3 stemmetællere blev valgt.

    4.   Kommentarer til beretningen v/Nils:

Den i beretningen omtalte servicevogn til kr. 25.000 er nu bl.a. på grund af forhandlinger faldet til kr. 8.500,00 + transport. Det vil sige, at vi nu har råd til den på grund af Tuborgfondens tilskud på kr. 12.500.

På grund af omlægning af Artillerivej er vort nærbusstoppested flyttet. Der er forhandlinger i gang med Københavns Kommune via kreds 1, således at vi satser på, at der kan blive et stoppested ud for gangen mellem Nord og Syd. Der skulle være en god mulighed for at det lykkes, idet det har betydning for 3 haveforeninger.   

Indtil videre bliver der ingen trappe på skråningen ved det gamle busstoppested, men der vil blive etableret et gelænder. 

Ved ombygning, tilbygning eller andre ændringer skal der søges om en byggetilladelse. Henvendelse med måltegning i foreningens kontortid, som er søndag, 10.00-12.30 ellers pr. brev.

      Opskrivning til ventelisten vil ske lørdag, 6. april 2013 mellem 10-12. der kan opskrives max. 50.

Vi har fået ny hjemmeside, som forhåbentlig vil fungere bedre end den gamle. Alle oplysninger eller nyheder vil fremgå af denne, ligesom der vil blive sat opslag op på tavlerne ved toiletterne.

Bemærkninger eller spørgsmål til beretningen.

Niller, have - Plæneklipper er vigtigere end servicevogn.

Lis, have 1.b - Fra nye hjemmeside er det svært at læse udskrift.

Bitten, have 83N - trapper er godt, men svære at forcere med cykler med evt. anhænger.

Nils: Det bliver der taget højde for.

Beretningen godkendt.

     5. Regnskab: bilag B: gennemgang v/Nils.

            Spørgsmål til regnskabet:

            Kim, have 135N spørger til posten ”transport, IT-udgifter, nyanskaffelser”.

            Nils specificerer.

            Regnskabet godkendt.

     6. Indkomne forslag:

           Blev afvist af forbundets advokat, da de ikke har relevans.

           Klaus 24N – vi foreslog nedlægning af 2 haver til festplads i nord overfor toiletterne, inden de

           bliver genudlejet.

           Nils: Forslaget skal gennemarbejdes bedre, ligesom der også skal være nabohøring.

  7. Gennemgang af budgettet for 2013 og forslag til haveleje v/Nils

 Spørgsmål til budgettet:

           Allan have119N: Har vi kloakering?

        Nils: Det var en fejl, det er ikke kloakering, men tømning af toilettank.

        Sussie have 15S: Når vi har afskrevet de 25.000 og 85.000, så vil de jo ikke optræde igen de

        følgende år?

        Rita 120N: Er stigning af haveleje nødvendigt, vi har jo nogle poster, der ikke vil være aktuelle i 2014.

        Nils: Nu drejer det sig jo ikke om 2014, men om budgettet for 2013, vi skal godkende.

        Linda have 9N: Det er vel nu, når vi er til generalforsamling, at vi skal sige noget.

        Rita have 120N: Kan vi ikke fastsætte kontingentet først?

        Nils: Skal vi ikke lige holde os til dagsordenen?

        Gerda have 118N: Når man dividerer budgettets slutresultat med antal haver, får man 2.533,

        derfor foreslår jeg et kontingent på kr. 2.550 for 2013.    

        Rita 120N: Godt forslag Gerda!

        Pia have  synes bestyrelsen ikke var lydhør overfor medlemmernes udsagn.

        Nils: Da vort forslag også gælder 2013 går vi til skriftlig afstemning.

        Resultatet af afstemning om ændringsforslaget er ja til Gerdas forslag om kr. 2.550 for 2013.

        Dermed blev budgettet godkendt.

 8.  Valg

       a. Leon Larsen blev genvalgt som kasserer.

       b. Jørgen Jørgensen afgår. Hans Arentsen have 19N blev opstillet og modtog valg.

       c. Som suppleant blev Gerda Bilde have 118N valgt.

       d. Vurderingsudvalg Steen Bjerregaard have 12S, Per Christensen have 17N og Johnny Lind

           have 122N blev valgt. 

       e. Som revisorer blev Sussie Isaksen have 15S og Linda Lang have 9N valgt.

       f. Til festudvalg blev Steen Bjerregaard have 12S, Kim Johansen have 135N og Per Christensen

           have 14N valgt.

9.   Eventuelt:

        Nils: Der vil efter ønsker blive etableret el-ledning til skurvognen.

        Nils: Fremtidige forslag bedes fremlagt for bestyrelsen, så de kan blive bearbejdet sammen.

        Jan have 5N: Ønsker revision af regnskab, hvilket er stillet som forslag.

        Nils: Forslaget blev afvist af forbundets advokat ikke af bestyrelsen.

        Jan have 005N: Vedrørende kørsel på området. Dette er ikke vedtaget af generalforsamlingen.

        Per have 157N: Spørger hvordan med hække? Per har en af de udgåede bøgehække og spørger, om

        de må erstattes af en ligusterhæk?

        Nils: Der er ingen klausul om, hvilken hæk der skal plantes.

        Nils: Tak for i aften og tak til Gerda og Rita for deres indlæg med forslag, som blev vedtaget.

        Dirigenten takkede af og vi udbragte et 3-foldigt leve for haveforeningen.

                 Dirigent                                       Formand                                            Referenter

             Knud Sebens                                   Nils Tornbo                              Jeanne Freytag og Jennie Riel