H/F Prøvestenen

Referat 2017

Referat 2017

 h/f Prøvestenens Generalforsamling 31. marts 2017

 

Bestyrelsen var fuldtalligt tilstede

Tilstede var 55 stemmeberettigede medlemmer.

 

Formanden, Stig Bundgaard bød velkommen.

 

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslogMogens Ginnerup-Nielsen fra Kolonihaveforbundet. Han blev valgt. Dirigenten startede med at fastslå, at GF var rettidigt indkaldt ifølge vore vedtægter.

 

1a Valg af referent

Jennie Riel blev valgt.

 

2. Valg af 3 stemmetællere

Allan Riel, Michael Svennevig og Kim Johansen blev valgt.

 

3. Bestyrelsens beretning v/Stig Bundgaard

 

ALLE BEDES REJSE SIG OG HOLDE 1 MINUTS STILHED FOR DE MEDLEMMER DER GIK BORT I DET FORGANGNE ÅR.

Sæson 2016 blev som de fleste andre sæsoner også en travl sæson, flere initiativer blev sat i værk, den nok største var udskiftningen af foreningens kontor, marchalens gamle vogn kunne ikke mere, den var direkte sundhedsskadelig at opholde sig i og svampene groede højt derinde, selv om det var med et vist vemod at se den gamle vogn forsvinde, så havde den altså aftjent sin værnepligt.

På netop en tidligere generalforsamling var det blevet besluttet at vognen skulle udskiftes, men forskellige forhold havde gjort, at netop dette projekt var gledet i baggrunden, men så fik bestyrelsen et tilbud om en ny kontorvogn, til en pris, der ikke levnede nogen tvivl om, at nu skulle vi slå til og realisere beslutningen om at udskifte kontoret. Ved hjælp af vores alle sammens Kasper, fik vi undersøgt vognens sundhedstilstand og bl.a. ved stor hjælp af Kaspers forhandlingsevne, fik vi halveret prisen og så var der ikke langt fra ønske til handling. Adskillige medlemmer af haveforeningen deltog endog meget ivrigt i bortfjernelsen af den gamle kontorvogn og opsættelse af den nye, en kæmpe tak til dem og interessen for det nye kontor var stor, hvilket viste sig da vi holdt kontoret åbent så alle kunne kigge og se hvordan vi indrettede det.

2016 bød også på Københavns Kommunes ønske om at ændre haveforeningens adresse, det skulle være et vejnavn som ikke eksisterede noget andet sted (vores tredje adresse), efter høring mellem vores haveforening og Lille NOkk, endte vejnavnet med at blive KARDINALGANGEN, da vi deler vej med Lille Nokk, blev vi tildelt adressen Kardinalgangen nr. 3, som fremover vil være haveforeningens kontor, derudover fik vi efter ønske fra bestyrelsen også en adresse for gående, cyklende og for brug for bl.a. taxa bestillinger, nemlig nedgangen ved REMA 1000, der nu hedder Rundholtsvej nr. 1. Adresserne blev officielle her fra den 1. marts 2017.

Dog skal vi lige nu være forsigtige med at tage den nye adresse i brug, da KRAK har lavet fejl i kortmærkningen på nettet og skrevet NOKKEN HOVEDGADE på ”vores vej”, der mangler også skilte og husnumre som Kommunen står for, så lige nu er der gang i tingene mellem os og kommunen, vi giver besked hvornår tingene er i orden.

SIDSTENYE ER IFØLGE KRAK/ENIRO, AT FORHOLDENE NOK FØRST BLIVER BRAGT I ORDEN I MIDTEN AF MAJ MÅNED, FØR OPDATERER DE IKKE KORTENE PÅ NETTET.

Haveforeningen fik også anlagt en Patanquebane på STORE PLÆNE efter forslag fra medlemmer i haveforeningens på sidste GF, så nu regner vi med at forslagsstillerne kalder interesserede ind, så vi kan få dannet mindst et hold, også her kan vi jo kæmpe mod bl.a. H/F Sønderbro, så hold jer ikke tilbage, meld jer til.

Når vi nu er i gang med at få frivillige til at lave noget, så må det vel snart være på plads at vi igen får et festudvalg, så vi kan få sommerfest o.l. det vil være synd hvis den meget generøse gave fra Kim og Jeannette have 135 N, nemlig et meget stort flot partytelt, ikke ville blive brugt efter hensigten og der er vist ingen der ikke gerne vil have en sommerfest og andre festligheder.

Der har været mange, der har spurgt, om vi ikke kan henstille til folk på havegangene og STORE PLÆNE, om at samle hundeefterladenskaber op. Det er vel en selvfølge, at hvis ens hund taber noget, så samler hundens ejer det op. På STORE PLÆNE kommer der mange, også nogen der ikke er medlemmer af haveforeningen og lige netop der har vi et problem, i og med at STORE PLÆNE ikke er vores jord men kommunens, vi har kun vedligeholdelses- pligten, vi kan der kun henstille til god opførsel, men vi arbejder på at få opsat hunde høm høm affaldskasser, vi har ansøgning liggende hos Københavns Kommune.

I år skal vi igen i gang med fællesarbejdet. Der er mange ting der skal ordnes og da der ikke er nogen der er ansat til at gøre tingene, så er fællesarbejdet den eneste udvej, ganske som i alle andre haveforeningen. Der vil blive sat lister op med fællesarbejder og datoer om hvornår det skal foregå.

Alle skal sørge for, at når de aflæsser haveaffald på skråningen ved fælleshuset, så skal jorden være skilt fra planterne, da vi sidste gang fik fjernet haveaffaldet, kostede det en formue, fordi jorden skal gennemgå en kemisk undersøgelse og vi skal bl.a. betale miljøafgift for jorden, derfor SKAL jorden aflæsses på et andet sted, der vil blive opsat skiltning med hvor, derudover skal haveaffaldet læsseslængst muligt op ad skrænten og ikke kun lægges på kanten, som det sker nu, ellers ender det med at gang/cykelstien bliver spærret og haveforeningen, altså medlemmerne, vil så få pålæg om fjernelse fra kommunen. Alternativet kunne blive, at der ikke længere vil kunne aflæsses haveaffald på haveforeningens område, men at man selv skal stå for bortfjernelse.

Der vil komme flere udfordringer i den nye sæson og kun ved fælles hjælp kan vi nå mange af dem. HUSK at vi har kun os selv til at lave det arbejde, der er til fælles glæde og fornøjelse, så meld jer under fanerne, når der er noget der skal laves. Bestyrelsen kan ikke lave det hele, ellers risikerer vi at skulle købe hjælp udefra.

Igen vil jeg bede så mange som muligt aflevere deres e-mailadresser til haveforeningen, det er jo snart umuligt at sende breve i DK og det er blevet meget dyrt, hver gang vi skal udsende breve til medlemmerne, husk også, at melde adresseforandringer til bestyrelsen. Man kan i yderste konsekvens miste sin have hvis man f.eks. ikke får sit haveleje indbetalingskort.

Til sidst vil bestyrelsen anmode de medlemmer, der har lyst og overskud til bestyrelsesarbejde, om at melde sig. Det skal med det samme siges at bestyrelsesarbejdet kræver, at man engagerer sig og ja, det tager tid, men jo flere der deles om arbejdet, jo mindre tid skal den enkelte bruge på det. I den forbindelse skal der lyde en tak til Josephine Høegh og Karin Møller-Jensen, der meldte sig til bestyrelsesarbejde ved sidste GF, forskellige personlige årsager gjorde at begge desværre måtte træde tilbage et skridt tilbage og blive suppleanter, samtidigt med at Jennie Riel og Lise Nielsen velvilligt overlod suppleantpladserne til Josephine og Karin og selv indtrådte i bestyrelsen, de skal også have en kæmpetak, men der er brug for nye kræfter, særligt de unge vi har fået så mange nye af, må kunne bidrage med arbejdskraft, ellers risikerer vi at ende med en haveforening uden bestyrelse, styret af Kolonihaveforbundet og det er der vel ingen der ønsker. 

LAD OS SLUTTE MED AT UDBRINGE ET 3 FOLDIGT LEVE FOR VORES HAVEFORENING.

Spørgsmål og bemærkninger til beretningen:

Jan (Hår) Andersen ønsker regning via nettet.

Rie svarer: Desværre nej, da det er Kolonihaveforbundet, der udsender.

Beretningen godkendt.

 

4. Årsregnskab v/Rie Broager (udsendt med indkaldelsen)

Rie oplyser: at regnskabet ikke er revideret, da revisorerne ikke har kunnet finde tid til det i de forløbne 2½ måned, altså fra regnskabet forelå,

ligeledes oplyste hun, at Fredagsklubben har betalt kr. 1.500,- i el-forbrug hvilket modsvarer forbruget fra haveforeningen lukkede til nu.

Spørgsmål og bemærkninger til regnskabet:

Lise Due stiller spørgsmål om, hvor meget vi betaler af på lånet.

Rie svarer: Det fremgår af regnskabet. I 2016 har vi betalt kr. 124.000,00.

Regnskabet godkendt.

 

5. Budgetforslag v/Rie Broager (udsendt med indkaldelsen)

Budgettet godkendt.

 

6. Valg af kasserer

Rie Broager afgår efter tur, modtager genvalg.

Rie blev valgt uden modkandidater.

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Hans Arentsen afgår efter tur, modtager genvalg.

Lise Nielsen afgår før tid af personlige årsager.

Anne-Lise Gulmark (fru Due) og Gunnar Thomasen stiller op.

Valg ved håndsoprækning. 1 medlem, Jan (Hår) Andersen forlangte skriftlig afstemning og da det ikke skete, forlod han GF.

Fru Due blev valgt for 2 år med 22 stemmer.

Gunnar blev valgt for 1 år.

Hans Arentsen afgår.

Tak for indsatsen til de afgående bestyrelsesmedlemmer.

 

8. Valg af suppleanter

Josephine Høegh afgår efter tur, ønsker ikke genvalg.

Karin Møller Jensen afgår efter tur, ønsker ikke genvalg.

Sofie Christensen, Thor Christensen og Michael Svennevig stiller op.

Valg ved håndsoprækning.

Sofie blev valgt med 36 stemmer.

Michael blev valgt med 20 stemmer.

Tak til de afgående suppleanter.

 

9. Valg af interne revisorer

Jonathan Lang afgår efter tur, ønsker ikke genvalg.

Morten Jastrup afgår efter tur, ønsker ikke genvalg.

Kristian Pedersen blev valgt.

Erik Andersen blev valgt.

 

10. Valg af ekstern revisor

Punktet udgår, da vi er under administration.

 

11. Valg af vurderingsudvalg

Linda Lang afgår efter tur, modtager genvalg.

Michelle Forchhammer afgår efter tur, modtager genvalg.

Kasper Gøtterup afgår efter tur, modtager genvalg.

Alle 3 blev genvalgt.

 

12. Ukrudtsbanden

Jarmo Alenius blev genvalgt. Thorbjørn, Elsa og Kurt stillede ikke op.

Allan Riel blev nyvalgt.

Kenn (Duen) Frederiksen blev nyvalgt.

Bestyrelsen havde ønsket 4 personer, men der var ikke flere, der meldte sig.

 

13. Forslag (udsendt med indkaldelsen)

 

1Vedrørende havepræmiering valgtes diplomer og præmier fra Kolonihaveforbundet, men uden den officielle fest. Man ønsker i stedet en fælles fest på græsplænen for alle i foreningen og det vil blive gennemført, dersom der er tilstrækkeligt mange medlemmer, der melder sig til forberedelser, afholdelse og oprydning efter festen.

 

2) Udgår, da forslag 1 blev valgt.

 

3) De fleste var enige om rimeligheden i, at medlemmer, der trækker ledninger fra Fælleshuset til privat strømforbrug, skal betale for det. Det vil imidlertid indebære øget administration. Det er ikke sandsynligt, at nogen frivilligt vil være til rådighed 24/7 for at opkræve et givent beløb. Det vil fortsat være muligt at lade sine batterier til telefon, håndværktøj mv. jvf. GF beslutning 2015, men trækning af kabler mellem Fælleshus og privat hus kun vil være tilladt efter særlig aftale.

Forkastet.

 

4) Der skal indføjes en paragraf i ordensreglerne, at det gøres muligt at udmønte en karantæne til medlemmer og/eller gæster, der alvorligt forstyrrer, øver hærværk eller krænker andre medlemmer. Dette blev grundigt debatteret, da det jo giver bestyrelsen øgede magtbeføjelser. Det er i midlertid i løbet af året blevet klart, at det kan være nødvendigt.

Vedtaget med 38 stemmer.

 

5.1 Værn om græsplænen for at forhindre bilkørsel og parkering.

Vedtaget med 22 stemmer for og 3 imod.

 

5.2)Bestyrelsen indhenter tilbud på båse til separering af haveaffald.

 

5.3) Bestyrtelsen opsætter regelsæt ved indgange til haveforeningen for færdsel i området.

 

5.4) Forslaget må sendes til urafstemning til alle medlemmer, da en investering på mellem kr. 95.000 og kr. 130.000 er for stort et beløb at tage stilling til på GF, når kun ca. 25 % af medlemmerne var tilstede.

 

5.5) Storskraldscontainer minimum 2 gange om året. Er løst.

 

5.6) Bestyrelsen arbejder på at opsætte aflåst dueslag på kontorvognen for at sikre at permanente informationer ikke bliver fjernet.

 

5.7) Bestyrelsen har indhentet tilbud på toilet- og håndpapir, som ankommer snarest.

 

5.8) Vedr. fodboldmål på STORE GRÆSPLÆNE. Vedtaget.

 

6.1) Ønsker referat 1. april, når sæsonen starter. Det er dog ikke muligt, da referatet skal skrives og godkendesaf dirigenten, formanden og bestyrelsen.

 

Per Christensen trækker sine øvrige forslag.

 

14. Orientering fra interessegruppen vedrørende flytning eller bygning af fælleshus.

Punktet udgår, da ordføreren, Villy Bak, havde forladt GF.

 

15. Eventuelt

Michael Svennevig informerer og arrangerer musikfestival i haven lørdag, 12. august 2017.

 

Dirigenten lukkede mødet kl. 21.15.

 

Formanden takkede dirigenten for hans indsats.

 

 

Christian Stig Bundgaard Mogens Ginnerup-Nielsen Jennie Riel

Formand                          Dirigent                                Referent

 

 

Foreløbigt referat underskrevet af formand og referent.