H/F Prøvestenen

REFERAT 2019

GF - REFERAT 2019

N/F Prøvestenens Generalforsamling  

Lørdag den 16. marts 2019, kl. 11-14.30 

i Christianshavns Beboerhus

1* Valg af dirigent

Poul Storm blev valgt enstemmigt som dirigent, og konstaterede at GF var lovligt indkaldt ifølge vedtægterne og at der var 55 stemmeberettigede. 

Forslag om Indførelse af to underpunkter (12a +13a) på dagsordning blev godkendt.

 

2* Valg af referent

Michael Svennevig (5NB) blev valgt som referent.

 

3* Valg af stemmeoptællere

Stemmetællere: Pernille Erland (46N), Linda Lauridsen (9N) og Jarmo Alenius (18S).

 

4* Bestyrelsens beretning v/formand Christian Stig Bundgaard – herefter Stig

Alle bedes rejse sig og holde 1 minuts stilhed for de medlemmer der gik bort i det forgangne år.

I starten af dette år gik det mangeårige medlem af Haveforeningen Prøvestenen Grethe Fæster bort efter sygdom og kort tid efter det gik det mangeårige bestyrelsesmedlem Jennie Riel bort, efter en tid med svær sygdom.

Jennie og Grethe vil være kendt og savnet af mange og alligevel være ukendt for andre, bestyrelsens tanker går til de efterladte familier.

Når der skal skrives en beretning, skal det jo være en opsummering af sæsonen der er gået, sæson 2018 var som alle de andre sæsoner en travl periode, men også en periode med mere sol end vi har set i mange år, ja faktisk fik vi den ene varmerekord efter den anden, måned efter måned slog hinanden og vi endte med ca. 2000 timers solskin, så der blev indført forbud mod både afbrænding og mod at grille, men også vandingsforbud, da regn ikke var det der blev oplevet mest af.

Fællesarbejdet var en oplevelse, så mange dukkede op at vi fik gjort fællesarbejdet som en leg, godt hjulpet på vej af de nyindkøbte maskiner, men mest den enorme iver der blev lagt for dagen af alle de fremmødte, men dagen med fællesarbejde viste også et sammenhold med vilje til at holde vores haveforening flot, så vi stolt kan sige

”EN FED PLET PÅ AMA´R”.

Bestyrelsen tog sin tørn med de pligter der nu engang ligger i foreningsarbejdet, havebytning og haveudlejning, besvarelser af henvendelser på kontor dagene, men også de små snak i og uden for kontoret, men en ting der skal fremhæves, er det initiativ der blev taget i sommervarmen, det initiativ hvor foreningens børn kunne komme ned på kontoret 3. søndag i måneden efter kontortid og få sig en is, det bragte lykke blandt ungerne og men også barnlige sjæle.

Når det så er sagt, så er der desværre også lidt malurt i bægeret, særligt for bestyrelsen, for året har også bragt kedelige situationer for bestyrelsen, hvor der er blevet sat spørgsmålstegn ved dens måde at løse opgaver på, særligt opgaver der indebærer, at man må træffe kedelige beslutninger der indebærer alvorlige handlinger imellem bestyrelsen og medlemmerne.

Men endnu kedeligere er det af bestyrelsen bliver skudt i skoene at den ikke, på trods af alle de penge bestyrelsesmedlemmerne modtager for at sidde i bestyrelsen, ikke varetager medlemmernes interesser.

Lad os én gang for alle få slået fast, bestyrelsen modtager IKKE betaling for bestyrelsesarbejdet, det er 100 % frivilligt arbejde, men åbenbart er det en udbredt opfattelse at det er et lønnet job.

Men det burde det måske være, særligt når medlemmerne af bestyrelsen oplever at der bliver brugt ord som at ”kontakte politi og advokater” i forhold til afvikling af personfølsomme opgaver, opgaver hvor bestyrelsen har set sig selv nødsaget til at henvende sig til forbundets advokat for at få klargjort om en given hændelse skal være noget bestyrelsen skal tage sig af eller ej og når så advokaten siger at der er situationer hvor bestyrelsen bør trække sig, så er der ingen forståelse for den situation.

Når der så trods råd om at lade være, alligevel findes en mulighed for løsning på en given situation, så giver det desværre ingen respons fra de berørte medlemmer, så skønne spildte kræfter.

Derfor har bestyrelsen set det nødvendigt at kontakte Kolonihaveforbundet for at komme på og deltage i et konflikthåndteringskursus, hvilket virker forkert i en haveforening, men ikke desto mindre nødvendigt.

Så kan man spørge sig selv om det er hele besværet værd og ja det er det, på trods af de kedelige situationer, så er der også mange glæder, én af dem var da vinderne af sæsonens haver skulle fejres ved Kolonihaveforbundets Kreds 1 præmiefest, ikke alene de medlemmer der var med til festen, men også de bestyrelsesmedlemmer der deltog, det blev en meget hyggelig aften, men også en aften hvor bestyrelsen kunne få kontakt med og udvikle kontakter med andre bestyrelser, kontakter der er vigtige i det fælles arbejde for vores haveforeninger.

Det er også værd at være med, når f.eks. Michael Svennevig afvikler sin planlagte festival på store plæne, med oplevelser af forskellige arter og kulturopvisninger, musik og oplæsning og med dejligt fremmøde af mange af havemedlemmerne.

Og mon ikke Michael også i år har gang i noget til alles fornøjelse, Michael har i hvert fald arbejdet med en bog om haveforeningen, en bog der skal være med til at fejre at vores haveforening i år fylder 70 år og i den anledning opfordres alle, store som små til at komme med oplæg og ideer til noget der kan bruges til at fejre fødselsdagen, der skulle gerne være festligheder for både børn og voksne, så brug flittigt postkassen ved kontoret med jeres ideer, eller kom og snak om de ideer i har.

Igen i år er der brug for nye bestyrelsesmedlemmer, en del af sæsonen har der desværre kun været 4 bestyrelsesmedlemmer, da Gunnar af personlige årsager valgte bestyrelsesarbejdet fra, desværre var der ikke nogen suppleanter at trække på, men det håber vi kan blive ændret ved denne generalforsamling.

Som flere sikkert har bemærket, så er de tre nye haver i nord ved Længehuset ved at være klar og det bliver spændende at se det færdige resultat, desværre har nogle medlemmer af haveforeningen set og taget billeder af noget potentielt miljøsvineri ved de nye haver, nemlig at der skulle ligge kabelskrot og PVC resten under jorden, vi er i dialog med Kommunens advokat om problemet, men også nedgangen fra haveforeningen mod Rema 1000 skulle snart blive asfalteret og gelænderet reetableret, i den forbindelse skal sagen om den adresse vi har der, der hedder Rundholdtvej nr. 1, konfirmeres med Kommunens vejnavnsudvalg, men det skulle ikke blive det store problem, men blot endnu en opgave der skal løses.

Som alle nok ved, blev 2018´s bedste nyhed at Haveforeningens kontrakt med kommunen er blevet forlænget til 31 – 12 – 2048, det har giver mange fred i sjælen, at der ikke har været hold i de mange rygter om at der skulle bygges på vores 45.000 kvadratmeter, men der er jo altid en MEN, det må vi ikke bare bruge som en hovedpude, vi skal pleje lige netop vores haveforenings interesser VIA KOLONIHAVEFORBUNDET, for nu er vandmiljøplan 2019 ved at blive udrullet, hvilket bl.a. betyder at de to haveforeninger NOKKEN og SØNDERBRO på et tidspunkt skal have foretaget en kloakering, vil det få nogen afsmittende effekt hos os??

Men regeringen har også barslet med noget de kalder

”DANMARKS HOVEDSTAD FREM TIL ÅR 2030”

Som bl.a. indeholder tiltag der potentielt kan bekymre landets ca. 60.000 kolonihavefolk, men her er bestyrelsen, kredsen og ikke forbundet altså opmærksomme på planen.

Så som alle kan se og høre, så er der nok at tage fat i for bestyrelsesmedlemmerne og netop derfor håber vi at kunne stille med et ”helt hold” efter generalforsamlingen.

LAD OS SLUTTE MED AT UDBRINGE ET 3 FOLDIGT LEVE FOR VORES HAVEFORENING.

PÅ BESTYRELSEN VEGNE

Stig

5* Årsregnskab for 2017 - gennemgang v/kasserer Anne Marie Broager herefter Rie - udsendt med indkaldelsen.

Rie forelagde og gennemgik regnskabet for 2018, der er blevet godkendt af vore interne revisorer.

Kommentarer fra salen:

Sanne Jensen (51N): Hvis regnskabet ikke er underskrevet, kan det ikke godkendes!

Gerda Bille (118N): Hvis formand og kasserer underskriver nu pr. dags dato, så alle kan se det, så kan generalforsamlingen fortsætte.

Sådan blev det!

Sanne Jensen (51N): Hvad med elektriciteten i haveforeningen, skal vi alle betale for de fås forbrug?

Rie svarede: Det er en generalforsamlingsbeslutning at vi skal kunne tage strøm fra fælleshuset.  Altså lade telefoner og batterier op samt trække strøm via ledninger når vi bygger. 

Sanne Jensen (51N): Hvem står for rengøring – og hvad koster det?

Rie svarede: Vi betaler 1.600 kr. om måneden. Pernille tager Syd og Jeanne Freytag (125N) tager Nord og de får hver 800 kr. månedligt.

Sanne Jensen (51N): Vedr. inventar og små-anskaffelser: 53.000 kr. er mange penge.

Rie svarede: Vi købte en masse maskiner til vores fællesarbejde sidste år. Det kan ikke gøres billigere. Der bliver sikkert også købt nye maskiner i år.

Det underskrevne regnskab for 2018 blev dermed godkendt.

 

6* Budget for 2019 - gennemgang v/kasserer Rie - udsendt med indkaldelsen.

Havelejen foreslås sat ned til 3.000 kr. Rie begrunder det med at det bliver en samlet lejenedsættelse på over 100.000 kr. årligt, og gennemgik bagefter regnskabet: Elektrikerarbejde i fælleshus og skurvogn/kontoret (og der skal også trækkes udvendig strøm op til fællespladsen): 30.000 kr. Rengøring er sat til 15.000 kr. Nyanskaffelser bl.a. et nyt foreningstelt: 60.000 kr. Vi har sat 200.000 kr. af til et kommende fælleshus (de bliver fastlåst stående til det). Renovation: 96.000 kr. (sat 4.000 kr. over det nuværende). Jordlejen kan der ikke rokkes ved. Vandafgiften skal vi hver gang betale og igen søge om at få den tilbage. Foreningsarbejde & standerhejsning er sat til: 14.000. Bestyrelsesmøde: 4.000 kr. Generalforsamling: 9.000. Porto: 5.000 kr. Det er meget dyrt (og koster mere end 100 kr. pr. brev med afleveringsattest). I 2018 har vi kørt mange store ting. IT: 5.000 (der kan gå en printer i stykker, og så skal vi råd til at købe en ny). Advokat: 20.000 kr. (vi er nødt til at et beløb stående, hvis der skulle blive brug for det). Fester (jubilæum): 20.000 kr. Præmiefest: 7.000 kr.

Vi har pt. 800.000 kr. stående på vor bankkonto.

Vi skal betale for vedligeholdelse af vores veje – og den store tværsti nede ved fælleshuset skal vi fx have rettet op igen.

Jan Andersen (5N) spurgte: Er der kommet noget nyt fra kommunen vedr. det nye fælleshus?

Stig svarede: Alt har ligget brak i kommunen. Der er ingen fremskridt. Det nye fælleshus skal planlagt ligge samme sted som erstatning for det gamle, men der er ikke så mange huse til salg af den størrelsesorden. Nogle af dem kommer helt ovre fra Jylland, og så er det næsten umuligt at få betalt for at få det bragt over broen.  

Sanne Jensen (51N): Ved en ekstraordinær generalforsamling besluttede vi at lejen blev hævet for at betale vores gæld. Nu er det betalt, hvorfor er lejen så ikke rullet tilbage igen?

Stig: Det blev i sin tid bestemt at lejen blev sat op med 1.000 kr. Det er over 5 år siden, men priserne er steget i mellemtiden.

Jan Andersen (5N): Skal vi ikke bare acceptere de foreslåede 3.000 kr. i haveleje?

Linda Lang (9N): De 800.000 kr., der er sparet op, hvad bruger vi dem til?

Rie svarede: Vi er nødt til at have en reserve stående. Der er mere og mere vi skal betale.

Sanne Jensen (51N): Det er ikke en kritik af bestyrelsens arbejde, men vi skal bare vide, hvad pengene skal bruges til.

Budgettet (der inkluderer lejenedsættelsen til 3.000 kr.) blev godkendt.

 

                                               -----------------------    PAUSE    -----------------------

 

7* Valg af kasserer

Rie blev genvalgt som kasserer - genvalgt for 2 år uden modkandidater.

 

8* Valg af bestyrelsesmedlemmer

Anne-Lise Gulmark blev genvalgt til bestyrelsen for 2 år uden modkandidater

Gunnar Thomasen afgik.

Per Christensen (17N) blev i stedet valgt til bestyrelsen for 1 år uden modkandidater

 

9* Valg af suppleanter

Jerry Besa (105N - fraværende, men med fuldmagt) og Erik Andersen (109 N) blev begge valgt som suppleanter til bestyrelsen for 2 år uden modkandidater

 

10* Valg af interne revisorer

Jan Andersen (5N) afgår

Elsa Lauridsen (96 N) blev i stedet valgt som ny intern revisor

Gerda Bilde (118N) forsætter som interne revisor

 

11* Valg af ekstern revisor

Punktet udgår, da vi bliver revideret af Kolonihaveforbundet - 

 

12* Valg til Vurderingsudvalg

Linda Lang (9N) og Michelle Forchhammer (13S) fortsætter begge i Vurderingsudvalget.

Kasper Gøtterup (2NB) afgår.

Pernille Erland (46N) blev i stedet valgt til vurderingsudvalget.

 

12a* Information om byggetilladelse.

Stig informerede om at byggestoppet fra kommunens side er ophævet. Man skal ikke længere søge byggetilladelse via bestyrelsen, men skal i stedet ansøge Københavns Kommune & Ejendomme på Nørrebro, for at anskaffe en ”ejererklæring”. Det har egentlig ikke noget med os at gøre, men sådan er det blevet. Derfra sendes den videre til Københavns Kommunens Tekniske Forvaltning. Det viste sig at Københavns Kommune oprindelig havde givet tilladelse til  om at vi måtte bebygge  15% af vores grunde, dog max 25 m2, men det viste sig at det havde Københavns Kommunes Ejendomme ikke lov til, så derfor stoppede alt hvad der hed byggetilladelser. Hvilket betyder at alt over 10 m2 faktisk er ulovligt, så derfor skal det ændres/lovliggøres. Det er delt i to, for der er dels et skema med byggeregler til forurenet jord og dels et til ikke-forurenet jord. 33 sider fylder det. Vi går selvfølgelig ud fra at vores er ikke-forurenet jord, efter hvis det er forurenet jord, så skal der tages jordbundsprøver hver gang.  Stig læste følgende op:

Der skal søges om alt byggeri

Der skal nu søges byggetilladelse til alt nyt byggeri – inklusive lukkede terrasser og drivhuse. Hvis man læser det gældende bygningsreglement kunne man tro, at der ikke skulle søges om eksempelvis drivhuse. Men med hjemmel i bygningsreglementet kan der kræves ansøgning om alt ud fra en helhedsbetragtning, og det har kommunen valgt at gøre. Derfor skal der også ansøges om bl.a. lukkede terrasser og drivhuse. Spørgsmål til dette stilles til kommunen.

Ændret ansøgningsprocedure

Den enkelte kolonist skal nu hverken søge i egen forening eller kreds. I stedet skal der først søges ejerfuldmagt fra Københavns Ejendomme og Indkøb til det påtænkte byggeri og dernæst byggetilladelse samt – for foreninger med jordforurening – evt. foretages undersøgelser og redegørelser vedrørende denne og vandafledning fra grunden. Brandsikring og brandplaner kan også komme på tale – læs mere om det i vejledningerne.

Stig informerede: Det vil efter i dag blive ændret i vores vedtægter. Det er en ren administrativ ændring. I ordensregler kommer det også til at figurere omkring vurderingen.  De nye regler er fra 1.1.2019 og hvis man vil sælge sit hus skal man have de tre dokumenter. Men hvis man ikke har ejererklæring, byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse, så kan ikke længere bygge. For dem der er bygget efter 1.1.2019 skal man have de tre dokumenter, hvis man vil sælge, afstå sit hus. Derfor bliver det indføjet i ordensreglerne at det også skal ind på kontoret, så vi har styr på, hvem der har hvad. Hvis man ikke har de tre tilladelser så kan huset ikke vurderes, og dermed ikke sælges. Mht. til de huse der er bygget før 1.1.2019, der er kolonihaveforbundet og kommunen ved at finde ud af, hvordan det bliver løst. Givet vil det komme til at dreje sig om en lovliggørelse af det eksisterende. Følgelig vil man nok godkende byggeri på op til 20 % af grunden. Men der vil blive afholdt en informationsaften om det, for bestyrelsen kender heller ikke de nye regler fuldt ud. Det bliver offentliggjort på hjemmesiden og på FaceBook.

Lise Andersen: Mit hus er snart 10 år gammelt. Vil det have nogen indflydelse på mit hus nu?

Stig: Kommunen har givet tilladelse til noget som de ikke kan give tilladelse til, så vi er nødt til at få nogen ud som er klogere end os til at fortælle mere om, hvad vi så gør ny. For bestyrelsen ved det heller ikke.

Jan Andersen (5N): Sidste år ansøgte jeg om tilladelse til at byge drivhus og fik den. Men kommer jeg i klemme nu?

Stig svarede: Teknisk forvaltning og miljøforvaltningen bestemmer, men det gør kommunen ikke.

Elsa Lauridsen (96N) mente at man burde gribe far i lokalpolitikerne, men Stig svarede:

Det gælder ikke kun os, men er fælles for alle haveforeninger. Kolonihaveforbundet udkæmper sagen for os

 

13* Orientering om krav om brandforsikring.

Stig: Det er blevet lovpligtigt per 1.1.2019 at alle haver skal have en brandforsikring. Vi har i sin tid fået et tilbud fra Alm. Brand, der krævede at mindst halvdelen af alle haver i foreningen skulle tilslutte sig, men siden er det ændret til at det skal være en fællesforsikring, så alle har samme brandforsikring (for huse op til 30 m2). Det koster 225 kr. årligt per have, hvilket giver en udgift på 42.000 kr. om året for haveforeningen. Hvis man stemmer ja til at vi tegner en fællesforsikring, så betaler haveforeningen for det i år. Hvis der er behov for det, så justerer vi det næste år, for at se om det kræver en lejefornøjelse for den enkelte.

 

13a* Afstemning om fælles brandforsikring

Der var flere spørgsmål fra sagen om for og imod.

Stig svarede: Det er alle eller ingen! Der er også mulighed for at man udover at tilmelder sig brandforsikringen også kan tilmelde sig alle mulige andre forsikringer. Det er så en tillægsforsikring som den enkelte kan tilslutte sig. Men den fælles forsikring er den eneste mulighed vi har nu, for vi er i allerede bagud, i forhold til at det er blevet os det pålagt pr. 1.1.2019.

Lene: Det er meget besværligt at gøre det individuelt. Jeg har lige prøvet det. Det tog 1½ måned og krævede et større papirarbejde, så det vil jeg ikke anbefale. Jeg kom til at betale 75 kr. pr. måned, så det andet er et godt tilbud.

Stig: Den fælles forsikring kan opsiges til enhver tid. Selv om alle godkender det nu, kan vi på næste generalforsamling se om vi skal ændre det eller droppe det. Bestyrelsen er ansvarlig for at alle er forsikrede, for hvis ikke, kan vi blive pålagt en bod for IKKE at have det bragt i orden. Bestyrelsen sørger for – hvis det bliver vedtaget - at alle fra i år har brandforsikring, og så regner vi på om det er noget vi skal fortsætte til næste generalforsamling.

Forslaget blev vedtaget.

 

14* Fællesarbejde

Stig: Der bliver fællesarbejde igen i år – to gange. Vi sætter opslag op om med det. Dem der var med sidste år bliver ikke indkaldt igen.

Der blev spurgt fra salen: Kan man lave faste datoer, så man ved, hvornår det er?

Stig: Det ville være genialt, men det er vi ikke nået til endnu. Det vil vi arbejde på.

15* Fælleshus-gruppe

Vi har afsat penge til et nyt fælleshus, men det er ikke så let at finde lige det rigtige - på lige 50 m2. Der var været to muligheder. Den ene i Sønderjylland og den anden i Kalundborg, men det var forbundet med div. besværligheder.

Følgende stillede op til en Fælleshus-gruppen, der skal forsøge at finde vores nye fælleshus:

Villy Bak (124N), Jarmo Alenius (18S), Irma Clausen (64N), Emanuel (100N) og Pernille Erland (46N).

 

16* Festudvalg

Pernille Andersen (102N, Festudvalget): Vi har afholdt to hyggelige fester. Én sommerfest og én afslutningsfest. Men vi skal bruge nogle flere i Festudvalget. Vi ønsker et bedre samarbejde med bestyrelsen. Vi har fået penge alt for sent.

Jarmo Alenius (18S, Festudvalget): Vi prøvede sidste år. Da vi ville lånte penge fra Fredagsklubben, fik vi at vide, at det var ulovligt. Vores festudvalgsvogn var fyldt med værktøj og rengøringsartikler. Det går altså ikke længere. Det er ikke noget angreb, men et selvforsvar!

Rie svarede: Mht. pengene hørte vi af omveje at man ville låne penge af Fredagsklubben. Det går ikke. Festudvalget er valgt på generalforsamlingen og er en del af foreningen, så der skal aflægges regnskab til bestyrelsen, hvorfor der fra bestyrelsens side blev lavet en indbetaling på 10.000 kr., så der var noget at gøre godt med. Jeg synes, at vi skal lave nogle møder, så bestyrelsen og festudvalget kan mødes og tale om det.  Lad os arbejde på at det bliver bedre fremover!

Stig: Vi skal gensidig arbejde bedre sammen. Det går begge veje.

Marianne Hansen (29N): Vi mangler en jubilæumsfestdato. Vi er nødt til at koordinere vores fester også med Sønderbro og Nokken.

Stig: Ingen kender datoen. Den dato som vi vælger, behøver ikke være den dag, hvor vi holder festen.

Rosa Petersen (30N): Jeg står for fodboldkampen mod Sønderbro, den 6. juni, men vi mangler spillere. Men jeg vil gerne slå mig sammen med festudvalget, og være med der også.

Jan Andersen (5N): Kommer der nye fodboldtrøjer?

Stig: De kommer.

Elsa Lauridsen (96N): Kan vi få navnene på dem festudvalget. Jeg meldte mig til sidste år, men hørte ikke noget.

Følgende stillede op til Festudvalget:

Pernille Andersen (102N), Jarmo Alenius (18S), Marianne Hansen (29N), Pernille Erland (46N), Rosa Petersen (30N), Emmanuel Bernard (100N) Villy Bak (124N) og Elsa Lauridsen (96N).

 

17* Indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag

 

18* Festival og haveforeningsbog

Michael Svennevig (5NB) fortalte:

”I år er det 3. gang at der er festival i Prøvestenen – og samtidig er det vores 70 års jubilæum. I den anledning udkommer bogen: ”Livets gang i HF Prøvekluden”. Den består af en havereportage og fotos fra haverne - derudover er der inviteret 50 forfattere som alle har været ude hos os – de 35 meldte tilbage at de gerne ville bidrage til bogen. Deadlinen var i går, og jeg har fået de første 31 tekster, og der er stadig et par stykker på vej – én af dem skal I høre om lidt.

Så snart det blev vejr til det, begyndte jeg at gå rundt med min diktafon og samle indtryk fra haverne. Det bliver jeg ved med de næste uger. Oprindelig var min tanke at der skulle være glimt fra 70 haver, fordi vi har 70 års jubilæum, men det bliver umuligt at nå, men lad os nu se.

I al fald udkommer bogen den 10.8., hvor der igen er festival i Prøvestenen – og hvor Jytte Abildstrøm besøger os sammen med en lang række andre kunstnere. Deriblandt selvfølgelig også mange af dem, der allerede bor i foreningen bl.a. Kathrine (musiker og sanger) og Mette (skuespiller) - og forhåbentlig også Dorrit & Sandy som jeg ikke engang har fået spurgt endnu. Igen i år bliver der petanque-turnering og fællesspisning og en masse andet. Blandt andet bliver der kreeret en særlig jubilæumskage specielt til dagen af kokken Madame Garborg.

Og vigtigst, der er en gratis bog til hver have som man kan hente på festivalpladsen på udgivelsesdagen. Haveforeningen betaler tryk og grafik, jeg donerer teksten – og de medvirkende forfattere skriver mod at få et par eksemplarer af bogen. Og nu skal I høre én af teksterne fra bogen. Skrevet af Tomas Lagermand Lundme, der både er forfatter, dramatiker og billedkunstner. Vores dirigent, Poul Storm er også skuespiller, og det får han mulighed for at bevise nu:...”

Hvorefter Poul Storm fremførte teksten.

 

19* Eventuelt

Christina(26S): Er det lovligt at have stor skovtræer, der dækker for solen for naboerne?

Stig svarede: Ja, der står ikke noget i vedtægterne om, hvor høje de må være. Det er noget man skal diskutere med sin nabo.                                                                           

Christian Stig Bundgaard                             Poul Storm                  Michael Svennevig

            Formand                                           Dirigent                           Referent