Bestyrelsesreferater

Bestyrelsesmøde 25-10-2021

Bestyrelsesmøde 25-10-2021

Tilstede: Anne, Jerry, Stig, Erik, Bjørn og Michael

Referent: Bjørn

 

Dagsorden:

-          Willys forslag

-          Installering af vand og afløb til fælleshus

-          Digital underskrift af bankpapirer

-          Finde fælles fodslag ift. De mange forslag på GF

-          Input fra bestyrelsesmedlemmerne

-          Eventuelt

 

Bestyrelsen vil gerne opfordre medlemmerne til at fremtidige forslag til generalforsamling (GF) ledsages af et budget. Et budget bør også inkludere udgifter som transport, tilslutning / installation, bortkørsel af byggematerialer osv.

Der er for tiden en masse interessante ”tråde” på foreningens facebookgruppe, og det er dejligt at se, at en del medlemmer kommer med forslag til udvikling af foreningen, men bestyrelsen gør i relation hertil opmærksom på, at facebook-gruppen ikke er et beslutningsdygtigt organ. Fordi en gruppe medlemmer synes godt om et opslag, er det ikke ens betydende med at forslaget er vedtaget.

Bestyrelsen vil gerne arbejde på at finde eller udarbejde et ”eksemplarisk” budget, der kan bruges når man gerne vil stille forslag til GF, så fremtidige forslag lettere kan vedtages eller forkastes. Med så mange forslag og ikke mindst med tanke for økonomien, da flere forslag er svært bekostelige, er det bestyrelsens opgave at prioritere, hvad der kommer flest medlemmer til gode, da det skal være til glæde for de mange og ikke kun de få.

Eventuelt indkøb af salgsvogn. Bestyrelsen er på ingen måde afvisende for dette forslag. Der skal dog fremlægges et budgetforslag. Som udgangspunkt finder bestyrelsen, at det indledningsvise estimat på 70.000 kr (mundtligt refereret) er i overkanten. Der findes mobile salgsvogne / lukkede trailere til halvdelen af ovenstående pris. Det vil være en fordel at en eventuel vogn er mobil, da der ikke umiddelbart er noget sted, hvor vognen kan stå permanent.

Det eksisterende røde skur, som festudvalget i sin tid fik, trænger til en rengøring. Der er egentlig en del plads, hvis lokalet får en ”overhaling”.

I relation til forslag om opsætning af nye vandposter, er de tre nye haver første prioritet, da der er meget langt til nærmeste vandpost. Beslutningsstillerne må som udgangspunkt gerne afdække det konkrete behov i foreningen ellers, da dette forslag hurtigt kan løbe op i store summer.

Bestyrelsen giver grønt lys til at sætte gang i arbejdet med at få indlagt vand og afløb i det nye fælleshus i henhold til det tilbud der er afgivet.

Mht. til forslaget om etablering af strømstik på festpladsen er bestyrelsen umiddelbart positivt stemt. Den nuværende situation med farlige, løsthængende installationer er uholdbar. Der er tidligere givet et mundtligt estimat på ca. 50.000 kr for at blive koblet på hovedstrømkablet på Artillerivej (bag værkstedet). Vi skal dog selv grave renden. Forslagsstillerne må gerne indhente tilbud og udarbejde budget for arbejdet. NB. Der skal indhentes tilladelse fra HOFOR (forsynings) såvel som Teknik- og miljøforvaltningen. Bestyrelsen vil forsøge at finde en tovholder, der kan samarbejde med beslutningsstillerne.

 

 -------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde 28-9-2021

Tilstede: Anne, Malou, Stig, Bjørn og Michael

Referent: Bjørn

 

Konstituering

-          Formanden er som vedtaget på GF, Christian ”Stig” Bundgaard

-          Kasserer er som vedtaget på GF, Bjørn Walther Knudsen

-          Næsteformandsposten, der er nominel, indtages efter stemmeafgivning fra en enig bestyrelse af  Malou Solberg

-          Menig bestyrelsesmedlem Erik Krabbe Andersen

-          Sekretær Michael Svennevig

-          Anne Gøtterup og Jerry Besa er suppleanter

 

Flagnedtagning

-          Vi synger ”Der er et yndigt land”.

-          Der vil blive serveret suppe

-          Der holdes et minuts stilhed for bortgåede medlemmer af foreningen

-          Der vil blive serveret en lille en

-          Willy sænker og folder flaget

 

Evaluering af GF

-          Det var dejligt at se at der i foreningen er et stort engagement.     

 

Vandmænd

-          Sten Bjerregaard fratræder som vandmand, der afregnes direkte med Sten.         

 

Opgaver fremadrettet

-          Kontaktperson til vandmænd

-          Loppemarked, festival, musikfest

-          Hjemmeside

-          Haveudlejning skubbes en uge

-          Kursus gennem Kolonihavekursus (vurdering, konflikt, jura, kasserer)

 

Eventuelt

-          Tape over vask i fælleshus indtil den færdiginstalleret.